Delat ledarskap


DescriptionLena Wilhelmson och Marianne Döös

Delat ledarskap
En forskargrupp har sedan millennieskiftet studerat företeelsen delat ledarskap mellan chefer i svenskt arbetsliv. I huvudsak har intresset varit riktat mot att förstå det delade ledarskapets former, arbetsprocesser och möjligheter. Därutöver har bland annat omfattningen av delat ledarskap i svenskt arbetsliv kartlagts och de juridiska aspekterna utretts, dels allmänt dels inom skolan. Forskningen genomförs och har genomförts med medel från Arbetslivsinstitutet, Vinnova, Forte och Afa.

I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Med delat ledarskap mellan chefer avses att en chefsposition delas på två (eller flera) personer i någon form av nära samarbete som går utöver traditionella uppdelningar mellan t.ex. chef och biträdande chef. Det handlar om att människor och organisationer söker vägar för att chefer ska rå med att vara chefer, få bättre överblick och grund för beslut. Man söker efter sätt att utforma arbetsvardagen så att verksamheter håller kvalitet och effektivitet, samtidigt som uppgiften att vara chef inte leder till omöjliga arbetssituationer, och i förlängningen till ohälsa. Några slutsatser är att delat ledarskap förändrar förutsättningarna för inflytande, lärande och effektivitet och innebär nya möjligheter för chefer i vår tid, inte minst när tempot är högt, verksamheten komplex och arbetsbelastningen stor.

Några slutsatser är att
... ... delat ledarskap förändrar förutsättningarna för inflytande, lärande och effektivitet och innebär nya möjligheter för chefer i vår tid, inte minst när tempot är högt och arbetsbelastningen stor.

Projektet har bidragit med ny kunskap om hur delat ledarskap kan startas och vikten av att hitta sin egen väg, om hur chefer gör när de sköter chefsuppgifterna tillsammans och vad medarbetarna tycker. Likaså har svårigheter och fallgropar med denna form av ledarskap belysts. Delat ledarskap har definierats utifrån såväl ett organisatoriskt perspektiv, som ett upplevelse- och ett arbetsuppgiftsperspektiv. Forskningen visar hur delat ledarskap kan innebära en förnyelse av formerna för hur chefer arbetar och samarbetar.

Se vidare: http://www.edu.su.se/rektors-och-skolledarskapsutbildning/relevant-forskning

Publikationer:

Delat ledarskap. Om chefer i samarbete (2:a rev uppl) av Marianne Döös, Lena Wilhelmson, Tomas Backström
Förlag: Liber
Språk: Svenska
Utgiven: 2013
ISBN: 978-91-47-09481-3
www.liber.se
www.adlibris.com

Delat ledarskap - en trend i vardande, 2003 (.pdf)

Delat ledarskap i svenskt arbetsliv, 2005 (.pdf)

Juridiska aspekter på samledarskap, 2005 (.pdf)

En studie av parledarskap (sammanfattning), 2006 (.pdf)

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv, 2006 (.pdf)

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter, 2006 (.pdf)

Kollektiva former av ledarskap i skola och förskola 2012 (.pdf)

Publicerat om delat ledarskap 150913 (.pdf)

Samarbetsinstitutioner

Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
marianne.doos@edu.su.se
lena.wilhelmson@edu.su.se

Juridiska institutionen, Stockholms universitet, asa.ornberg@juridicum.su.se

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, erik.berntson@psychology.su.se

Södertörns högskola, jenny.madestam@sh.se


Group members

Prof Marianne Döös

Marianne Döös is Professor in Education and a researcher within Organisational Pedagogics at Stockholm University since 2008. Her research deals with the processes of experiential learning in contemporary work settings, on individual, collective and organisational levels. Topi...


Dr Anna Kaldal

Jag forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot vuxna.

Titeln på min avhandling är Parallella Processer - En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Avhandlingsområdet rör barn...


Dr Lena Wilhelmson
Lena Wilhelmson is Associate Professor iin Education and a researcher within Organisational Pedagogics at Stockholm University since 2008. Her research deals with individual and collective learning in renewal processes in working life. Another area of interest is adult education,...


Last updated on 2017-01-06 at 13:40

Share link