Mathematical Statistics

Phone: +468162000
Fax: +4686126717
Address:
Roslagsvägen 101, Kräftriket, hus 6

Sweden


Department projects

Modern statistics at its full potential: Bridging the gap between ecological complexity and model simplicity. Abstract
01/01/2014 - 31/12/2018
Varför varierar storleken hos djurpopulationer? I den rådande klimatdebatten talas det ofta om djurarter som hotas av den globala uppvärmningen, men vet vi egentligen hur klimatvariationer påverkar djurpopulationers tillväxt och eventuella utdöd? E...

Combining outbreak and genetic data for improved inference of the HIV epidemic
01/01/2014 - 31/12/2018
Detta projekt syftar till att öka kunskaperna om hur en smittsam sjukdom sprids i en befolkning genom att t ex besvara följande frågor: finns oupptäckta smittbärare, vilka smittovägar är vanligast och vilka är de största riskgrupperna...

Dynamic process on complex networks
01/01/2015 - 31/12/2018
Komplexa nätverk har varit ett mycket aktivt forskningsområde det senaste decenniet. Kartläggning av stora empiriska nätverk har avslöjat att många olika typer av nätverk har gemensamma egenskaper. Detta har gett upphov till en stor mängd...

Mathematical theory of genetic variation in structured populations and other topics
01/01/2014 - 31/12/2017
Hur kan man kvantifiera en arts genetiska livskraftighet och geografiska variation? Huvudprojektet i denna ansökan avser utvecklande av matematiska metoder för att studera genetiska förändringar i populationer med olika typer av struktur, såsom åld...

A statistical framework for comparing paleoclimate data and climate model simulations
01/01/2013 - 31/12/2017
Ett statistiskt ramverk för jämförelse av paleoklimatdata och klimatmodellsimuleringar Frågan om framtida klimatförändringar orsakade av människan är numera dagligen aktuell. Intensiv forskning pågår om hur klimatsystemet funge...

Methods in register-based research in Life course and social epidemiology
01/01/2014 - 31/12/2017
Syftet är att reda ut ett antal metodologiska utmaningar som uppkommer vid registerbaserad epidemiologisk forskning på livsförloppsrelaterade och intergenerationella bestämningsfaktorer för hälsa. Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study (UBCoS ...

Sampling without a frame
01/11/2013 - 31/12/2016
När man vill bilda sig en uppfattning om någon "parameter" i en befolkning, må vara partipolitisk preferens, inställning till A-kassans nivå, medellängd eller annat, brukar detta göras genom att en slumpvis vald grupp från populationen ...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55