Länsstyrelsen i Örebro länAddress:

Sweden


Related Projects

HagmarksMistra
01/01/2001 - 31/12/2008
Det interdisciplinära forskningsprogrammet HagmarksMISTRA har fått anslag för två faser (2001-2008). Medfi nansiering av forskningsprogrammet sker via olika universitetsinstitutioner och forskningsanslag från bland annat lantbruksnäringen.

Forsk...Last updated on 2017-22-03 at 06:48