PhD student Birgitta Herkner

Affiliations:
Email: birgitta.herkner@specped.su.se
Address: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sweden


Description

Jag är i grunden lågstadielärare och har lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning för elever på lågstadiet. Jag har även arbetat med invandrarundervisning, samt vuxenutbildning. Under ca femton års tid undervisade och bedrev jag forskningsprojekt bland intagna på olika kriminalvårdsanstalter.

Undervisning
Jag är kursansvarig för kurserna Utvecklingsstörning 1och II samt Läs-och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov 1och II. Jag är även delaktig i specialpedagogikkursen för Lärarprogrammet F-Åk3.

Forskning
Min fortsatta forskning behandlar Läsutveckling för elever på lågstadiet som i en longitudinell studie följs upp i årskurs 9.

Skriftlig produktion

 • Herkner, B., Westling Allodi, M., Olofsson, Å. (2014). Early identification or broken promises? A comparison of literacy assessment performance in 112 Swedish third graders. European Journal of Special Needs Education. DOI:10.1080/08856257.2014.882059
 • Herkner, B. (2011). Läsutveckling i årskurs 2-6 belyst genom standardiserade test och nationella provet i svenska i årskurs 3. Licentiatuppsats i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Herkner, B, Samuelsson, S. (2006). Utbildning inom kriminalvården. Effekter på de intagnas läs- och skrivfärdigheter. Dyslexi- aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 1, 12-18
 • Herkner, B, Samuelsson, S. (2005). Utbildning inom kriminalvården. Effekter på de intagnas läs- och skrivfärdigheter. Kriminalvårdens rapportserie,rapport nr 15.
 • Samuelsson, S., Herkner, B., & Lundberg, I. (2004). ADHD and readingdisability in male adults - is there a connection? Journal of learning Disabilities. Vol 37, Nr 2, 155-168.
 • Samuelsson, S., Herkner, B., & Lundberg, I. (2003). Reading and writing difficulties among prison inmates: A matter of experiential factors rather than dyslexic problems. Scientific Studies of Reading.
 • Herkner, B., (2002). Kriminellas läs- och skrivproblem. Tidskrift för kriminalvård Nr 1.
 • Samuelsson, S., Herkner, B., & Lundberg, I. (2002). Hur vanligt är det med dyslexi bland intagna på svenska kriminalvårdsanstalter? Dyslexi- aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 1 12- 16.
 • Herkner, B., (2001). Hur vanligt är det med dyslexi bland intagna på svenska fängelser? Magisteruppsats i specialpedagogik 20 p 2001:15. Linköpings universitet.
 • Samuelsson, S., Gustafsson, A., Herkner, B., Lundberg, I. (2000). Is the frequency of dyslexia problems among prison inmates higher than in anormal population? Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal,13, 297-312.
 • Gustafsson, A., Herkner, B. (1997). Förekomsten av Läs- och skrivproblem på en Kriminalvårdsanstalt. EMIRS Stud. rapport nr 2 årg. 4. Linköpings universitet.


Collaborating with

Westling Allodi, Mara

Mara Westling Allodi researches and teaches in the field of Special Education. She was awarded a PhD in Education in 2002 at Stockholm University, for a thesis with the title: Support and resistance: ambivalence in Special Education. Her main research interests are the...


Last updated on 2017-16-06 at 11:14

Get in contact