Dr Barbro Johansson

Affiliations:
Email: barbro.johansson@specped.su.se
Address: Department of Special Education, Stockholm University, S106 91 Stockholm, Sweden


Description

Arbetslivserfarenhet

Examen: Fil doktor i specialpedagogik och Förskollärare.

Barbro Johansson är verksam vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, och har tidigare arbetat på Lärarhögskolan under åren 2001 - 2008. Hon är kursansvarig och undervisande lärare på Lärarprogrammet (F-3) och på Specialpedagogiska programmets avslutande forskningsmetodkurser (kurser som handlar om bedömning och åtgärdsprogram). Hon ger även handledning och är examinator av självständiga arbeten på grund och avancerad nivå.

Barbro undervisar också kontinuerligt på Konstfacks ämneslärarutbildning på Grundskollärprogrammet och Gymnasielärarlärarprogrammet. I hennes kompetensområde ingår kursansvar och undervisning av fristående kurs som behandlar samtal med barn/elever vid pedagogiska kartläggningar, bedömningar och åtgärdsprogram. Intresse för kursutveckling finns inom IKT i undervisningen och att utarbeta muntliga examinationsformer med hjälp av digitala verktyg.

Barbro Johansson disputerade 2015 på Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen med avhandlingen Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd: en longitudinell fallstudie. Centralt i avhandlingen är Barnkonventionen och ett synsätt där barn ses som sociala aktörer med eget handlingsutrymme. I syfte att undersöka hur vuxna bättre kan tillvarata barns åsikter och i samarbete tillsammans utforma stödinsatser berättar tonårsflickor om sina erfarenheter av delaktighet och inflytande under lärandeprocesser från både skola och fritid. De belyser aktuella händelser, sina tankar om framtiden, och kommenterar även hur särskilda stödinsatser kan ha påverkat deras skolgång. Förutom flickornas berättelser ingår skolans berättelser om flickorna genom insamlade åtgärdsprogram och betyg.

Mellan åren 1979-1997 har Barbro arbetat som förskollärare med barn från 0-12 år, inom den ordinarie förskolan, på specialförskola för barn med neuropsykiatriska diagnoser och inom deltidsförskola. Efter specialpedagogutbildning 1997 och fram till 2001 var arbetet inom Öppna förskolan. Förskolan var basen för en familjecentral i samarbete med socialtjänst, mödra- och barnhälsovård. På familjecentralen väcktes ett intresse för tonårsflickors sociala situation, då i deras roll som unga mammor. Parallellt med arbetet som specialpedagog har Barbro under många år haft uppdrag inom socialtjänsten som kvalificerad kontaktperson till ensamstående mammor och deras barn i deras hem. Genom jourfosterhemsplaceringar har Barbro även tagit emot mammor och barn i sitt eget hem.

Publikationer

Johansson, B. (2015). Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd: en longitudinell fallstudie. (Teenage girls´ narratives regarding to be or not to be in need of special educational support). Stockholms universitet: Specialpedagogiska institutionen. (Doktorsavhandling).

Johansson, B. (2005). En tonåring och hennes barn möter förskolan. Magisteruppsats, Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, institutionen för individ omvärld och lärande. (IOL). Nr. 43.Last updated on 2017-16-06 at 11:14