Dr Lotta Jons

Affiliations:
Email: lotta.jons@su.se
Mobile: +46(0)73 650 39 03
Phone: +46(0)8 164641
Address: Besöksadress:Rum P439 Svante Arrhenius väg 20 A, 106 91 Stockholm


Description

Mitt forskningsintresse är förankrat i den relationella pedagogiken, såväl epistemologiskt som tematiskt, vilket innebär att jag intresserar mig för pedagogiska/didaktiska relationer utifrån ett relationellt perspektiv. Den relationella pedagogiken är ett relativt nyformerat fält, som enligt det nordiska nätverket för relationell pedagogik (NORP) definieras enligt följande;

Relationell pedagogik baseras på föreställningen om människan som relationell varelse samt om utbildning, undervisning och lärande som relationsprocesser. Inom fältet placeras relationer snarare än enskilda individer och/eller sociala strukturer i utbildningens brännpunkt. Det interpersonella utgör huvudfokus, men relateras både till individen som subjekt och till social, kulturell och samhällelig kontext. Begrepp som relation, interpersonell kommunikation och profession är centrala. Något som kännetecknar relationell pedagogik är den stora betydelse som tillmäts mellanmänskliga, personliga möten (NORPs nätverksträff, 17-18/3-2016).

I min avhandling tog jag utgångspunkt i Martin Bubers dialogfilosofi för att skriva fram lärarens förhållningssätt som en fråga om att hörsamma, an-svara och till-tala sina studenter/elever. Genom att mediera Bubers ontologi med dimensioner i Mikhail M Bakhtins dialogism, Emmanuel Levinas etik och i viss mån Gianni Vattimos radikala hermeneutik och genom att låta mig inspireras av Gilles Deleuze och Félix Guattaris (2000) idé om filosofisk konceptkonstruktion kunde äldre, teologiska koncept som "kallelse", "hörsamhet" och "ansvarighet" återbrukas i ny mening. Resultatet blev att jag kunde urskilja och artikulera dimensioner i den pedagogiska relationen mellan läraren och den lärande utifrån vilka jag konstruerade konceptionen till-tal och an-svar. Enligt denna konception förstås lärar-student-relationen som en existentiell dialog där läraren hörsammar den lärandes till-tal, svara an och i sin tur till-tala den lärande. Jag har sedan använt konceptet till-tal och an-svar för att utveckla andra pedagogiska relationer. Jag har skrivit fram lärande som en fråga om till-tal och an-svar mellan den studerande och det studerade (se Jons 2014) och för närvarande arbetar jag på en artikel där den didaktiska process som innebär att universitetsläraren omvandlar sitt forskningsämne till undervisningsstoff förstås som en radikalt relationell dialog.

Jag har också utvecklat en dialogisk hermeneutik utifrån samma koncept, dvs en förståelse av tolkning som en fråga om till-tal och an-svar mellan den tolkande och hennes tolkningsobjekt, men än så länge endast presenterat denna dialogiska hermeneutik på ett symposium.

Jag har precis avslutat en studie av trepartssamtal under VFU inom lärarutbildningen som finns som en rapport med titeln Trepartssamtal i lärarutbildning. En studie av nio samtal på en gymnasieövningsskola. Jag har precis påbörjat en studie av fysiklärarstudenters diskursiva förutsättningar för sitt lärarblivande inom ramen för det av docent John Airey drivna VR-projektet Building a professional identity; a comparative study of physics teacher training in four countries.

Peer-reviewade artiklar

  1. Lotta Jons (2018).The
   supportive character of teacher education triadic conferences: detailing
   the formative feedback conveyed, European Journal of Teacher
   Education
   . Online doi.org/10.1080/02619768.2018.1550065

  2. Jons, Lotta (2014). Learning as Calling and Responding. Studies in Philosophy and Education, (33)5, p 481-493. DOI1007/s11217-013-9398-8

  Monografi, avhandling

  1. Jons, Lotta (2008). Till-tal och an-svar. En pedagogisk hållning. Doktorsavhandling vid Pedagogiska Institutionen, nr 147. Stockholm; Stockholms Universitet.

  Böcker, redaktörskap

  1. Jons, Lotta (red) (2015). Seminariet i högre utbildning . Erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur

  Bokkapitel

  1. Jons, Lotta (2016). Pedagogisk takt. Subtila dimensioner i seminarieledarens lärarskap. I: Marie Cronqvist & Alexander Maurits (red). Det goda seminariet. Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum. Göteborg: Makadam förlag
  2. Jons, Lotta (2015). Seminariet - "en föga enhetlig undervisningsstrategi" med stor pedagogisk potential. I: Seminariet i högre utbildning . Erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur
  3. Jons, Lotta (2015). Om pedagogisk atmosfär. I: Seminariet i högre utbildning . Erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur
  4. Jons, Lotta (2015). Råd för lyckade seminarier. I: Seminariet i högre utbildning . Erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur

  Rapporter

  1. Jons, Lotta (2017). Trepartssamtal i lärarutbildning. En studie av nio samtal i en gymnasieövningsskola. Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, nr 9. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
  2. Björling, Anna-Karin, Rosell Steuer, Pernilla, Wallgren, Anna & Jons, Lotta (2013). Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning inom 2011 års lärarutbildningar. Stockholms universitet

  Konferensbidrag och -proceedings
  1. Jons, Lotta (2016). Decoding the Disciplines: A Model for Helping Students Learn Disciplinary Ways of Thinking. Workshop på NU2016 – Högskolan i samhället & samhället i högskolan, Malmö högskola, 15-17 juni.
  2. Jons, Lotta (2016). Lärarutbildaren och trepartssamtalet – en interventionsstudie. Presentation på NÄD2016 – Ämnesdidaktiska broar, Malmö högskola, 19-21 april.
  3. Jons, Lotta (2016). Relationskompetens – den glömda eller gömda lärarkompetensen? Rundabordsbidrag på NÄD2016 – Ämnesdidaktiska broar, Malmö högskola, 19-21 april.
  4. Jons, Lotta (2016). Högskoleämnesdidaktik i vardande. Vilka fundament vill vi bygga på? Rundabordsbidrag på NÄD2016 – Ämnesdidaktiska broar, Malmö högskola, 19-21 april.
  5. Jons, Lotta (2015). Pedagogisk takt – subtila dimensioner i seminarieledarens lärarskap. Presentation på Det goda seminariet – forskarseminariet som lärandekultur, Lunds universitet, 21-22 april.
  6. Jons, Lotta (2014). Decoding the Disciplines – collaboratory exploring expertise. Workshop på NU2014 – Lärande kulturer, Umeå universitet, 8-10 oktober.
  7. Jons, Lotta (2014). Decoding the Disciplines – collaboratively exploring expertise. Round table session at ICED2014. Educational Development in a Changing World, Karolinska Institutet, Stockholm, 15-18 juni.
  8. Jons, Lotta (2013). Till-tal och an-svar: en dialogisk hermeneutik. Presentation på symposiet Hermeneutikens aktualitet, Södertörns högskola, 15 mars.
  9. Jons, Lotta (2012). Teacher-Student-Relation as A Matter of Calling and Responding: a deliberation on philosophical underpinnings and affordances in articulation. Paper presented at The Second International Theorising Education Conference: The Future of Theory in Education: Traditions, Trends, Trajectories, University of Stirling, Scotland, 7-9 June.
  10. Jons, Lotta (2012). Learning as Calling and Responding. Paper presented at The Second International Theorising Education Conference: The Future of Theory in Education: Traditions, Trends, Trajectories, University of Stirling, Scotland, 7-9 June.
  11. Jons, Lotta (2011). Learning in the Framework of Calling and Responsibiliy. Paper presented at NERA’s 39 th Congress. Rights and Education, Jyväskylä, Finland, 10-13 mars.
  12. Jons, Lotta (2011). A Beacon Guiding Me. Paper presented at The Nordic Society of Philosophy of Education Pre-conference workshop – Why Philisophy of Education? at NERA’s 39 th Congress. Rights and Education, Jyväskylä, Finland, 9-10 mars.
  13. Jons, Lotta (2010). Dialog för lärande. Presentation på NU2010 – Dialog för lärande, Stockholms universitet, 13-15 oktober.
  14. Jons, Lotta (2009). Pedagogical creed as Calling and Responding. Paper presented at NERA’s 37th Congress– Literacy as Worldmaking, Trondheim, Norge, 5-7 mars.
  15. Jons, Lotta (2009). Calling and Respons(e)ibility as an Approach for Interpretation. Paper presented at NERA’s 37th Congress – Literacy as Worldmaking, Trondheim, Norge, 5-7 mars.
  16. Jons, Lotta (2008).Pedagogisk hållning. En fråga om vem jag vill vara I: Guldal, Tale M, Lillemyr, Ole Fredrik, Løkken, Gunvor, Naastad, Nils & Rønning, Frode (red). FoU i Praksis 2007. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
  17. Jons, Lotta (2001). Mötets dialogik. Om den existentiella innebörden i hälsopedagogik. Presentation på NERA’s 29th Congress. Lärandets mångfald. Lärande innanför och utanför institutionerna, Stockholm, 15-18 mars.

  Undervisningsmaterial

  Inom ramen för kursen och OpenCourseWare-sajten Pedagogisk meritportfölj/Teaching Portfiolio har jag spelat in fyra filmer som behandlar aspekter som är användbara när man vill skiva fram sin pedagogisk grundsyn i en pedagogisk meritportfölj.

  Pedagogisk grundsyn - Introduktion

  Pedagogisk grundsyn - Lärandeteorier

  Pedagogisk grundsyn - Att optimera lärande

  Pedagogisk grundsyn - Lärarrollen  Projects

  Trepartssamtal i lärarutbildningen. En studie av nio samtal på en gymnasieövningsskola
  01/09/2016 - 31/08/2017
  Inom ramen för Övningsskoleprojektet genomförs en studie som syftar till att beskriva bland annat innehåll, syfte och karaktär i nio trepartssamtal på en gymnasieövningsskola


  Last updated on 2018-23-11 at 15:13