Dr Pernilla Hägglund Leviner

Affiliations:
Email: pernilla.leviner@juridicum.su.se
Phone: +46 (0)8 - 16 32 89


Description

Jag är lärare och forskare vid Juridiska institutionen och undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt även i specialkurs i barnrätt, terapeutisk juridik och comparative law. Jag är biträdande kursansvarig för Civilrätt C- och ansvarig för undervisningen i familjerätt i denna kurs.

Jag är knuten till Barnrättscentrum där jag är biträdande föreståndare och styrelsemedlem. Barnrättscentrum är en tvärvetenskaplig forskningsplattform med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. För mer information om forskning, seminarieserie, konferenser m.m. se – www.jurfak.su.se/barnrattscentrum. Barnrättscentrum ansvarar för bokserien Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights, för vilken jag är redaktör och som ges ut av förlaget Brill Nijhoff.

Min forskning ligger inom och i gränslandet mellan offentlig rätt och familjerätt och har framförallt behandlat samhällets ansvar att skydda barn från brott och utsatthet. Min avhandling från 2011 – Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete – handlar om dilemman som aktualiseras när socialtjänsten ska balansera mellan, å ena sidan, barns rätt till skydd och, å och andra sidan, föräldrars rätt som vårdnadshavare. Ytterst är frågan vilka rättsliga befogenheter samhällets myndigheter har och bör ha att ingripa i enskildas privat- och familjeliv. Efter disputationen 2011 vistades jag under ett och ett halvt år som gästforskare vid Monash University, Melbourne, Australien där jag bedrev forskning gällande domstolars specialisering, roll och funktion i barnskyddsärenden.

Därefter har jag forskat och skrivit om det svenska förbudet mot barnaga i en internationell och jämförande kontext, barns rätt som anhöriga i hälso- och sjukvården, frågor gällande placerade barns rättigheter samt rätten till en rättvis rättegång ur ett barn perspektiv. För närvarande arbetar jag bland annat med ett forskningsprojekt som rör barns rätt till delaktighet och frågor som relaterar till rättsligt företräde för barn i rättsprocesser. Detta projekt är finansierat av Torsten Söderberg stiftelse. Inom ramen för detta projekt som bland annat innefattar jämförande studier vistas jag under vårterminen 2016 vid Oxford University, Institute for European and Comparative Law och som Associate Member på Exeter College.Projects

Specialdomstolar i barnskyddsärenden (SCRC)

Att barn ska skyddas från brott och utsatthet i sina hemmiljöer är ett ansvar för alla stater som anslutit sig till FN:s barnkonvention. Många av de utmaningar och dilemman som aktualiseras i och med detta ansvar är globala i den meningen att sk...Last updated on 2018-08-02 at 00:59