Dr Rickard Jonsson


Description

For version in English, see below.

Nyckelord

Skola, pojkar, narrativ analys, lingvistisk etnografi, maskulinitet, etnicitet, förortsslang.

Forskningsprojekt

Stökiga pojkar? Offentliga och lokala narrativer om pojkars normbrott i skolan. Forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet 2011- 2015

Förortsslang och det åtråvärda svenska. Språkanvändning, språkideologi och konstruktionen av svenskhet bland ytterstadens unga i innerstadens gymnasieskolor. Forskningsprojekt finansierat av Forte, 2015 - 2018

Forskningsintressen

I min forskning intresserar jag mig för ungas språkanvändning och identitetsskapande. I avhandlingen ”Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språkanvändning i en högstadieskola” följde jag några högstadiepojkar i deras skolgång under ett år. Jag undersöker hur de iscensätter maskulinitet och hur stereotypen av ”invandrarkillen” växer fram i skolvardagens kommunikation. Det intresset vidareutvecklas också i forskningsprojektet ”Stökiga pojkar?” Genom narrativ analys av offentliga debatter så väl som intervjuer och vardagliga samtal i två gymnasieskolor i Stockholm undersöker jag där hur det berättas om killarna som stör klassrumsordningen, och inte minst, vem som blir den stökige. Jag samlar framgångshistorier bland unga som sökt sig mot högprestigeskolan i det fria skolvalets tid, och jag undersöker hur det går till när ”förortseleven” pekas ut som den nya stökige, i berättelser som är antirasistiska, demokratiska och som hyllar mångfald. Ett annat forskningsintresse handlar om omdömen om ungas språkanvändning. I analyser av såväl klassrumsinteraktion som offentliga debatter, har jag undersökt hur den språkliga stil som kallats förortsslang gjorts till markör för den multietniska förortens unga män. Det pågående projektet ”Förortsslang och det åtråvärda svenska” intresserar sig för användning av förortsslang och hur svenskhet och förställningar om ”en bra svenska” konstrueras i ungas skolvardag och fritid, såväl som i debatter om ungas språk.

Publikationer i urval

Böcker

Jonsson, Rickard (2015). Värst i klassen. Berättelser om stökiga pojkar i innerstad och förort. Stokholm: Ordfront.

Gottzén, Lucas & Jonsson, Rickard (red.) (2012). Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Lund: Gleerups.

Jonsson, Rickard (2007). Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språkanvändning i en högstadieskola. Stockholm: Ordfront.

Artiklar och bokkapitel

Magnus Kilger & Rickard Jonsson (2015). ”Talent production in interaction: performance appraisal interviews
 in talent selection camps”. Communication & Sport .

Milani, Tommaso M., Jonsson, Rickard & Mhlambi, Innocentia J. (2015) “Shooting the subversive: when “Rinkebysvenska” and “Tsotsitaal” go mainstream in the media”. I Bente Ailin Svendsen & Jacomine Nortier (red). Language, youth and identity in the 21st century. Cambridge: Cambridge University Press.

Holmström, Ingela, Bagga-Gupta, Sangeeta, Jonsson, Rickard (in press) “Communicating and hand(ling) technologies: Everyday life in educational settings where pupils with cochlear implants are mainstreamed”. Journal of Linguistic Anthropology.

Jonsson, Rickard (2014) “Boys’ anti-school culture? Narratives and school practices”. Journal of Anthropology and Education Quarterly. 45 (3), 2014, s. 276–292.

Milani, Tommaso & Jonsson, Rickard (2012). “Who's afraid of Rinkeby Swedish? Public debates and school practices “. Journal of Linguistic Anthropology. Vol. 22, Issue 1, sid 44–63.

Milani, M Tommaso & Jonsson, Rickard (2011) “Incomprehensible language? Language, ethnicity and heterosexual masculinity in a Swedish school”. Gender and Language 5(2), 239 – 236.

Jonsson, Rickard & Milani, Tommaso (2010) “Youth styles in Sweden: Representations and practices”. I Madsen, Spindler Møller & Normann Jørgensen (red). Ideological constructions and enregisterment of linguistic youth styles.

Jonsson, Rickard & Milani, Tommaso (2009). ”Här är alla lika! Jämlikhetsideologi och konstruktionen av den ”Andre” i media och skola”. Utbildning och Demokrati. Vol 18, nr 3. s 67 – 86.

Jonsson, Rickard (2008) ”När skolan längtar efter män. Genusperspektiv på rekrytering av fler män till lärarutbildningen” i A. Rabo & M. Carlsson (red.). Lärarutbildning i ”mångfalds-Sverige” Umeå: Boréa.

Jonsson, Rickard (2007).” ’Hiphoparna ligger ju inte heller högt upp!’ Om skola, maskulina positioner och rädslan för att hamna längst ner” I M. Deland & C. Westin (red.) Brunt! Nationalistisk & nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden. Stockholm: Atlas.

ENGLISH VERSION

Keywords: linguistic etnography, narrative analysis, masculinity, ethnicity, schooling, urban speech styles

Current projects

Disruptive boys? Public and local narratives about boys’ rulebreaking activities in school. Financed by Swedish Research Council, 2011 – 2016.

Urban speech styles and the idea of desirable Swedishness. Language use, language ideology and the construction of Swedishness among multilingual outer city youth in an inner city high school. Financed by Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2015 - 2018.

Research interests

I completed my PhD at Stockholm University in 2007. The thesis explores the construction of masculinity and ethnicity in everyday school life. An often recurring theme in my research is the understanding how the ”young immigrant male student” – as a culturally established stereotype – emerges in mundane classroom talk, and how the same stereotype may be employed as a new label for the ”disruptive boy” in societal narratives on boys’ school crisis. Another crucial interest in my etnographic research in Swedish school contexts concerns social categories that are being played out through language use, and more specifically, in the use of urban youth styles. My research illustrates how these styles are not only linguistic resources employed in social interaction by some youths in multilingual settings, but are also targets of public debates on ”proper language” or a so called good Swedish. The current research project ”Urban speech styles and the idea of desirable Swedishness” explores the use of urban youth styles among high performing students, and moreover, examines how normative ideas of “Swedishness” are being constructed in talk.

Publications in selection

Books

Jonsson, Rickard (2015). Värst i klassen. Berättelser om stökiga pojkar i innerstad och förort. Stokholm: Ordfront.

Gottzén, Lucas & Jonsson, Rickard (red.) (2012). Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Lund: Gleerups.

Jonsson, Rickard (2007). Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språkanvändning i en högstadieskola. Stockholm: Ordfront.

Articles and book chapters

Magnus Kilger & Rickard Jonsson (2015). ”Talent production in interaction: performance appraisal interviews in talent selection camps”. Communication & Sport.

Milani, Tommaso M., Jonsson, Rickard & Mhlambi, Innocentia J. (2015) “Shooting the subversive: when “Rinkebysvenska” and “Tsotsitaal” go mainstream in the media”. I Bente Ailin Svendsen & Jacomine Nortier (red). Language, youth and identity in the 21st century. Cambridge: Cambridge University Press.

Jonsson, Rickard (2014) “Boys’ Anti-School Culture? Narratives and School Practices”. Journal of Anthropology and Education Quarterly. 45 (3), 2014, s. 276–292.

Holmström, Ingela, Bagga-Gupta, Sangeeta, Jonsson, Rickard (in press) “Communicating and hand(ling) technologies: Everyday life in educational settings where pupils with cochlear implants are mainstreamed”. Journal of Linguistic Anthropology.

Milani, Tommaso & Jonsson, Rickard (2012). “Who's afraid of Rinkeby Swedish? Public debates and school practices “. Journal of Linguistic Anthropology. Vol. 22, Issue 1, sid 44–63.

Milani, M Tommaso & Jonsson, Rickard (2011) “Incomprehensible language? Language, ethnicity and heterosexual masculinity in a Swedish school”. Gender and Language 5(2), 239 – 236.

Jonsson, Rickard & Milani, Tommaso (2010) “Youth Styles in Sweden: Representations and practices”. I Madsen, Spindler Møller & Normann Jørgensen (red). Ideological constructions and enregisterment of linguistic youth styles.Projects

Urban speech style and the idea of desirable Swedishness. Language use, language ideology and the construction of Swedishness among multilingual outer city youth in an inner city high school
01/01/2015 - 31/12/2017
One of the main reasons, given by parents and students from multilingual settings in the outskirts of Stockholm, as to why they apply for high prestige inner-city schools is the opportunity to learn “good Swedish” (Bunar 2011). The idea of a good Swedish spoken by spe...

Disruptive boys? Public and local narratives about boys' rulebreaking activities in school
01/01/2011 - 31/12/2014
Ordning och reda i skolan, och därmed rollen som den ordningsstörande eleven, har de senaste åren blivit föremål för skolpolitisk debatt. Det finns också en lång tradition av forskning som riktat uppmärksamhet mot regelövertr&...


Last updated on 2017-16-06 at 11:14