Prof Gunnar Åsén


Description

Professor emeritus

Forskningsprojekt

- Kunskapsöversikt om utvärdering i förskolan (Vetenskapsrådet)

- Nationell utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd i grundskolan (Skolverket)

Publikationer i urval

Dahlberg, G. & Åsén, G. (2011) Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. I Forssell, A. (red) Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber Utbildning.

Lundgren, U.P., Pettersson, S. & Åsén, G. (2010) Från Sputnik till Reggio Emilia - noteringar om hur forskning blir till. I Colliander, M-A., Stråhle, L. & Wehner-Godée, C. (red) Om världen och omvärlden. Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Åsén, G. m fl (red) (2010) Perspektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Skolverket.

Åsén, G. (2010) Forskning om skolreformer och dess genomslag. Stockholm: Skolverket.

Olsson, L M & Åsén, G. (2009) Att utvärdera en reform – om Skolverkets nationella utvärderingar av förskolan. Paper till Svenska utvärderingsföreningens konferens, Stockholm, 22-23 oktober 2009.

Olsson, L M & Åsén, G. (2008) Ten years after the pre-school reform. National Evaluation of the pre-school. Stockholm: National Agency for Education.

Olsson, L M & Åsén, G. (2008) Tio år efter förskolereformen. Nationell utvärdering av förskolan. Rapport nr 318. Stockholm: Skolverket.

Åsén, G. (2008) Strategi för utvärdering av reformer på skolområdet. Stockholm: Skolverket.Lokander, A., Olsson, L., Schierbeck, J. & Åsén, G. (2007) EU-undervisningen i gymnasieskolan. Redovisning av regeringsuppdrag angående gymnasieungdomars kunskaper i EU-frågor och undervisningen om EU i den svenska gymnasieskolan. Rapport nr 308. Stockholm: Skolverket.

Samuelsson, C. & Åsén, G. (2007) Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Förläggning till olika verksamhetsformer och betydelse för kompetensutveckling och rekrytering av personal. Avrapportering av regeringsuppdrag U2006/5721/S. Stockholm: Skolverket.

Åsén, G. (2007) International Commentary on History of Arts Education: Sweden. I Bresler, L. (ed) International Handbook of Research in Arts Education. Dordrecht: Springer.

Åsén, G. (2007) The national evaluation of the Swedish pre-school curriculum reform. I Forsberg, E. (red) Curriculum Theory Revisited. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy: Research Reports nr 10. Department of Education, Uppsala University.

Olsson, L., Samuelsson, C. & Åsén G. (2006) I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Rapport nr 285. Stockholm: Skolverket.

Olsson, L., Samuelsson, C. & Åsén G. (2006) Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Rapport nr 284. Stockholm: Skolverket.

Antelius, J., Engström, S., Wahlström, K., Åsén, G. & Österlund, H. (2006) Schools like any other? With independent schools in the system 1991-2004. Summary report in English. Stockholm: Skolverket.

Åsén, G. (2006) Varför bild i skolan? En historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne. I Lundgren, U.P. (red) Uttryck, Intryck, Avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. Vetenskapsrådets rapportserie 4/2006. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Projects

Exploratory learning and literacy :preschool-children's reading, writing and mathematical practices
01/01/2011 - 31/12/2014
Moderna barn växer upp i en globaliserad värld där barndomen präglas av mångfald, rörlighet och ny kunskapsproduktion. I denna värld ställs barn inför nya krav och nya teknologier, men också nya möjligheter vad gäller ...


Last updated on 2017-16-06 at 11:15