Prof Marianne Döös

Affiliations:
Email: marianne.doos@edu.su.se
Phone: +46 8 16 31 59
Address: Department of Education, Stockholm University, S-106 91 Stockholm, Sweden


Description

Marianne Döös is Professor in Education and a researcher within Organisational Pedagogics at Stockholm University since 2008. Her research deals with the processes of experiential learning in contemporary work settings, on individual, collective and organisational levels. Topical issues concern interaction as carrier of competence in relations, shared and joint leadership, conditions for competence, organizational learning and change. Two research projects: Shared leadership - An alternative narrative, and Functionally shared leadership - A model for sustainable school leadership?.

See profile page in Swedish and English http://www.su.se/profiles/mdoos-1.182175

Marianne Döös previously worked as a senior researcher at the National Institute for Working Life (Arbetslivsinstitutet), originally studying the aetiology of accidents within automated production in relation to organisational factors, human errors and actions. She has also served as a program manager at the Swedish Agency for Innovation Systems (Vinnova) drawing up research calls within the areas of competence and leadership. She has been Adjunct Professor at Lund University, Department of Design Sciences.

Marianne Döös has authored and co-authored many articles and books. For full publication list see document below.

Current research projects (titles in Swedish)
Delat ledarskap - en alternativ berättelse. Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning. Finansiär: FORTE.
Funktionellt delat ledarskap - en modell för hållbart chefskap i skola och förskola? Finansiär: AFA Försäkring.

Relationiksimulering (in Swedish)
Förmåga att förändra organisation och arbetssätt fordras av såväl företag som offentligt driven verksamhet. I syfte att bättre förstå och lyckas med hållbar förändring har vi i projektet utvecklat lokala organisationsbilder och begreppsliga tankeverktyg. Den bärande tanken med de begrepp och bilder vi utvecklat är att de har potential att understödja förändring av vardagssamarbetet i organisationer. Begreppen kompetensbärande relationer och relationik knyts till bilder som synliggör och ger överblick över de interaktioner och relationer som används i utförandet av arbetsuppgifter. Två visualiseringar har utvecklats: "organisation som cirkel" och "uppgift som nätverk". Dessa skulle framöver kunna sammanföras i ett digitalt pedagogiskt verktyg. Bilderna påverkar såväl förståelse av organisation som delaktighet i förändring. Chefer och medarbetare får se de samarbetsprocesser som förändringsförsök griper in i. Däri ligger potentialen i att leda med hjälp av lokala organisationsbilder.
Läs mer slurapporten (se pdf) och i:
Döös, M., Johansson, P., & Backström, T. (2014). Organisationsbilder och förståelse vid förändring - visualisering av arbetsintegrerade relationer. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 20(3), 7-26. https://www.kau.se/arbetsmarknad-och-arbetsliv/prenumeration/las-publicerade-artiklar.

Döös,
M., Johansson, P., & Backström, T. (2015). Att synliggöra samarbete
- bilder och begrepp för förändring. I J. Löwstedt (red.), Skolledning. Scener ur den organiserande vardagen (sid. 149-169). Lund: Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/#9789144104881/Skolledning


Selection of recent publications

Döös,
M., Wilhelmson, L., Madestam, J., & Örnberg, Å. (in press). Shared
principalship: The perspective of close subordinate colleagues. Leadership and Policy in Schools, 18(4) -http://dx.doi.org/10.1080/15700763.2017.1384503

Döös, M., Wilhelmson, L.,
Madestam, J., & Örnberg, Å. (2017). The shared principalship: Invitation at
the top. Internationa Journal of Leadership in
Education
, 1-19. On-line publ 170508. doi: 10.1080/13603124.2017.1321785.


Döös, M., Vinell, H., & von Knorring, M. (2017). Going beyond “two-getherness”: Nurse
managers’ experiences of working together in a leadership model where more than
two share the same chair. Intensive and
Critical Care Nursing
. doi: 10.1016/j.iccn.2017.04.009


Wilhelmson, L., & Döös, M. (2017). Erfarenheter av delat
ledarskap i den lokala skolan: Rektorers och arbetslagsledares röster. Pedagogisk Forskning i Sverige,22(1-2), 101-123.
Wilhelmson,
L., & Döös, M. (2016). Joint principalship: A potential support for
democratic practice in schools. Nordic Journal of Studies in Educational
Policy, 2(1), 1-11. Doi: http://dx.doi.org/10.3402/nstep.v2.31681
Wilhelmson, L., & Döös, M. (2016). Dialogkompetens för utveckling i samhälle och arbetsliv. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.
Döös, M., & Wilhelmson, L. (2016). Lärorienterat ledarskap - om chefsarbete som pedagogiska ingripanden. I O. Granberg & J. Ohlsson (red.), Kollektivt lärande - i arbetslivet (s. 123-150). Lund: Studentlitteratur.
Wilhelmson, L., & Döös, M. (2016). Samledarskap i skola och förskola - en förlorad potential. I O. Johansson & L. Svedberg (red.), Att leda mot skolans mål (2 uppl., s. 151-164). Malmö: Gleerups.
Döös, M., & Wilhelmson, L. (2015). Categories of learning-oriented leadership: A potential contribution to the school context. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1(3), 77-87. doi: http://dx.doi.org/10.3402/nstep.v1.30161
Döös, M. (2015). Together as one: Shared leadership between managers. International Journal of Business and Management, 10(8), 46-58. doi: 10.5539/ijbm.v10n8p46
Döös, M., Johansson, P., & Wilhelmson, L. (2015). Beyond being present: Learning-oriented leadership in the daily work of middle managers. Journal of Workplace Learning, 27(6), 408-425. doi: http://dx.doi.org/10.1108/JWL-10-2014-0077
Döös, M., Johansson, P., & Wilhelmson, L. (2015). Organizational learning as an analogy to individual learning? A case of augmented interaction intensity. Vocations and Learning, 8(1), 55-73. doi: 10.1007/s12186-014-9125-9
Döös, M., Wilhelmson, L., & Backström, T. (2013). Delat ledarskap. Om chefer i samarbete (2:a rev. uppl.). Stockholm: Liber.Projects

Delat ledarskap – en alternativ berättelse Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning
01/01/2014 - 31/12/2016

I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat och distribuerat ledarskap är en del av denna trend. Projektets syfte är att bidra med kunskap om delat ledarskap med tonvikt på förestä...


Delat ledarskap – en alternativ berättelse. Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning
01/01/2014 - 31/12/2016
I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat och distribuerat ledarskap är en del av denna trend. Projektets syfte är att bidra med kunskap om delat ledarskap med tonvikt på föreställn...

Delat ledarskap – en alternativ berättelse. Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning
01/01/2014 - 31/12/2016
I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat och distribuerat ledarskap är en del av denna trend. Projektets syfte är att bidra med kunskap om delat ledarskap med tonvikt på föreställn...

Delat ledarskap – en alternativ berättelse.
Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning
01/01/2014 - 31/12/2016
I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Projektets syfte är att bidra med kunskap om delat ledarskap med tonvikt på föreställning...

Relationiksimulering - ett verktyg för organisationsförbättring: Om framväxt av organisation med interaktion och relationer som förändringsgrund
01/04/2011 - 31/03/2014
För att behålla konkurrenskraft, kvalitet och effektivitet måste organisationer anpassa sig till omvärlden. Men förändringar i organisationer, som omorganisationer, är svåra att genomföra utan att själva organisationen eller de...


Collaborating with

Wilhelmson, Lena
Lena Wilhelmson is Associate Professor iin Education and a researcher within Organisational Pedagogics at Stockholm University since 2008. Her research deals with individual and collective learning in renewal processes in working life. Another area of interest is adult education,...


Collaborators


Groups


Last updated on 2017-22-10 at 16:57