PhD student Katarina Lagercrantz All

Affiliations:
Email: katarina.lagercrantz@edu.su.se
Address: Department of Education, Stockholm University, S-10691 Stockholm, Sweden


Description

Katarina Lagercrantz All är doktorand vid institutionen sedan 2009 och har tidigare arbetat inom vården som sjukgymnast och därefter som vårdlärare inom den kommunala vuxenutbildningen.

Inom forskningsmiljön Yrkeskunnande och lärande skriver hon på ett avhandlingsprojekt som handlar om vuxenstuderande inom gymnasieskolans vård och omsorgsutbildning. Det fokuserar på vuxnas föreställning av sin utbildning och har arbetstiteln; Att Bli Någon, en hermeneutisk studie om vuxenelevers föreställning av vård och omsorgsutbildning inom gymnasieskolan.

De frågor hon försöker besvara är riktade mot processer av lärande, med en hermeneutisk ansats och därmed lärande utifrån begreppet bildning. I enlighet med en hermeneutisk teori kommer bildning att knyta an till människors attityder, insikter, förståelse, tolkning, vilket innebär människors varande, utifrån ett existentiellt perspektiv. Från intervjuerna med de studerande och deras berättande om sina föreställningar om utbildningen och lärande handlar hennes övergripande fråga om; vad innebär utbildning för människor?

Katarina Lagercrantz All är vid sidan av sina forskarstudier kursansvarig för Vård och omsorgsämnenas didaktik II, 7,5 hp, på Yrkeslärarprogrammet. Hon handleder också uppsatser och gör trepartssamtal med studerande och handledare inom vård och omsorg. Hon är även seminarieledare på kursen: Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet, 7,5 hpLast updated on 2017-16-06 at 11:14