PhD student Patrik Johansson

Affiliations:
Email: patrik.johansson@hsd.su.se
Address: Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5 Rum P 514, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, S-10691 Stockholm


Description

Hösten 2016 inleder jag fortsatta doktorandstudier efter att tidigare har skrivit en licentiatavhandling. Förutom forskningen undervisar jag på Globala gymnasiet där jag också är gymnasielektor. Mina ämnen är historia, samhällskunskap, filosofi och engelska. Mitt forskningsområde är historiedidaktik och forskningsintresset kretsar runt elevers arbete med historiska källor. Jag har tidigare genomfört Learning study där lärandeobjektet var elevers lärande av historisk källtolkning.

Min forsatta forskning handlar om grundskoleelevers arbete med, och lärande i relation till, historiska källor och föremål. Grundskolans kursplaner i historia syftar till att eleverna ska lära sig vad kunskap i historia är, och förstå hur historiska källmaterial ligger till grund för historiska berättelser. Källornas funktion är genomgående ”att berätta om” aspekter av det förflutna, oftast kopplade till människors levnadsvillkor, men också om kulturmöten. Kursplanen pekar på användandet av olika typer av artefakter i undervisningen; arkeologiska fynd, brev, dagböcker, andra dokument och arkivmaterial. Källorna ska utgöra belägg för elevernas reflektioner över levnadsvillkor. Jag funderar över vad detta lärande innebär och vilka svårigheter det medför? Vad innebär det att källorna ”berättar om” det förflutna? Vilka möjligheter finns i att arbeta med historiska källor med yngre barn? Hur kan föremål och källor skapa nyfikenhet inför, perspektiv på, och kunskap om, det förflutna?Last updated on 2017-06-09 at 06:21