Prof Gunnar Aronsson

Affiliations:
Email: gunnar.aronsson@psychology.su.se
Mobile: 0705717083
Phone: 08 163960


Description

Mitt övergripande forskningsperspektiv handlar om sambandet mellan arbetets organisering och stress och hälsa. Aktuella studier handlar om hur individer konstruerar gränser i "gränslösa arbeten", återhämtning stress och hälsa, sjuknärvaro och sjukfrånvaro, rörlighet på arbetsmarknaden ur hälsosynpunkt. Jag deltar också i ett större interventionsprojekt "Arbetsmiljön, arbetsåtagandet och chefen" bland offentliga arbetsgivare där syftet är att implementera några av de mest väldokumenterade forskningsresultaten från arbete - stress och hälsoforskningen.

Publikationer i urval från senare årBöcker

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006). Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber.

Svensson, L., Aronsson, G., Randle, H., & Eklund, J. (2007). Hållbart arbetsliv - projekt som gästspel eller strategi i hållbar utveckling. Malmö: Gleerups.

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2011). Work without Boundaries. Psychological Perspectives on the New Working Life. Chichester: Wiley-Blackwell (263 pp).

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M., & Torbiörn, I. (2012). Arbets- och organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur och Kultur. Förlagsinformation.

Tidskrifter och böcker enligt forskningsområdeAnställningsvillkor och tidsbegränsade anställningar

Aronsson, G. (2001). A new employment contract. Scand J Work Environ Health, 27(6), 361-364.
www.sjweh.fi/show abstract.php?abstract id=627

Aronsson, G., Dallner, M., & Gustafsson, K. (2002). Work environment and health in different types of temporary jobs. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(2), 151-175.
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13594320143000898

Aronsson, G., Dallner, M., Lindh, T., & Göransson, S. (2005). Flexible pay but fixed expenses: personal, financial strain among on-call employees. International Journal of Health Services, 35(3), 499-528.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16119573

Aronsson, G. (2005). Health and development opportunities for those in fixed-term employment. In Ingvar Lundberg and Rolf Å Gustafsson (eds.) Worklife and Health in Sweden 2004. National Institute for Working Life. Pp 225-248.
www.fas.se/sv/Bokhandel/Arbetsliv/Worklife-and-Health-in-Sweden-2004/

Aronsson, G. (2008). Arbetslivets oförlösta oro. Ord och Bild, 3, 90-95.

Aronsson, G. (2007). Rörlighet, inlåsning och hälsa. I K. Åkerlund (red.). Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv. Vinnovarapport 2007:9, 7-13.
www.vinnova.se/upload/epistorepdf/vr-07-09.pdf

Sjukfrånvaro

Astvik, W., Mellner, C., & Aronsson, G. (2006). På väg. En kvalitativ studie av långtidssjukskrivning, arbete och rörlighet. Arbete och hälsa 2006:3.
hdl.handle.net/2077/4377

Mellner, C., Astvik, W., & Aronsson, G. (2009). Vägar tillbaka - En uppföljningsstudie av psykologiska och praktiska förutsättningar för återgång i arbete via arbetsbyte efter långtidssjukskrivning med stöd av en arbetsgivarring. Arbete och Hälsa, 43(10).
hdl.handle.net/2077/21414

Göransson, S., Aronsson, G., & Melin, B. (2002). Vilja och villkor - en studie om långtidssjukskrivnas situation. Ingår i Bilaga till SOU 2002:5, Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet.
www.regeringen.se/sb/d/108/a/2747

Floderus, B., Göransson, S., Alexandersson, K., & Aronsson, G. (2005). Self-estimated life situation in patients on long-term sick leave. Journal of Rehabilitation Medicine, 37, 291-299.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16203618

Floderus, B., Hagman, M., Aronsson, G., Marklund, S., & Wikman, A. (2008). Self-reported Health in Mothers: the Impact of Age, and Socioeconomic Conditions. Women & Health, 47(2), 63-86.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681101

Floderus, B., Hagman, M., Aronsson, G., Marklund, S., & Wikman, A. (2009). Work status, work hours and health in women with and without children. Occupational and Environmental Medicine, 66(10), 704-710.
oem.bmj.com/content/66/10/704.abstract

Floderus, B., Hagman, M., Aronsson, G., Marklund, S., & Wikman, A. (2011). Medically certified sickness absence with insurance benefits in women with and without children. The European Journal of Public Health. Advance Access, published March 30, 2011.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21450840

Floderus, B., Hagman, M., Aronsson, G., Gustafsson, K., Marklund, S., & Wikman, A. (2012). Disability pension in young women, with special emphasis on family structure and sickness absence: A dynamic cohort study. BMJ Open 2012:2: e000840.
DOI: dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2012-000840

Sjuknärvaro

Aronsson, G., Gustafsson, K., & Dallner, M. (2000). Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism. J Epidemiol Community Health, 54(7), 502-509.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1731716/?tool=pubmed

Aronsson, G., & Gustafsson, K. (2002). Sjuknärvaro - förekomst och utvecklingstendenser. Arbete och hälsa, 2002:8.
hdl.handle.net/2077/4285

Aronsson, G., & Gustafsson, K. (2005). Sickness Presenteeism: Prevalence, Attendance-Pressure Factors, and an Outline of a Model for Research. Journal of Occupational Environment Medicine, 47(9), 958-956.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19504117

Aronsson, G., Gustafsson, K., & Mellner, C. (2009). Samband mellan sjuknärvaro, sjukfrånvaro och självskattad hälsa i den yrkesaktiva befolkningen. Göteborg: Göteborgs universitet. Arbete och hälsa, 43(3).
hdl.handle.net/2077/19794

Bergström, G., Bodin, L., Hagberg, J., Aronsson, G., & Josephson, M. (2009.) Sickness Presenteeism Today, Sickness Absenteeism Tomorrow? A Prospective Study on Sickness Presenteeism and Future Sickness Absenteeism. Journal of occupational and environmental medicine, 51(6), 629-638.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19448572

Bergström, G., Bodin, L., Hagberg, J., Lindh, T., Aronsson, G., & Josephson, M. (2009). Does sickness presenteeism have an impact on future general health? International Archives of Occupational and Environmental Health, 82(10), 1179-90.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19504117

Aronsson, G., Gustafsson, K., & Mellner, C. (2011). Sickness presence, sickness absence, and self-reported health and symptoms. International Journal of Workplace Health Management, 4(3), 228-243.
DOI: dx.doi.org/10.1108/17538351111172590

Aronsson, G. (2012). Sjuknärvaro - en forskningsöversikt. I K. Alexandersson (Red.), Socialförsäkringsforskning. En vänbok till Staffan Marklund. Karolinska institutet, sid 23-33.

Taloyan, M., Aronsson, G., Leineweber, C., Magnusson Hanson, L., Alexanderson, K., & Westerlund, H. (2012). Sickness Presenteeism predicts Suboptimal Self-rated Health and Sickness Absence: a nationally representative study of the working population of Sweden. PLOS ONE, September 2012, Volume 7, Issue 9, e44721.
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044721

Arbetsorganisation, stress och återhämtning

Aronsson, G., Bejerot, E., & Härenstam, A. (2012). Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare. Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie. Läkartidningen, 48, 2216-2219. Fulltext [PDF]

Aronsson, G., & Gustafsson, K. Semester - fortfarande en arbetarskyddsfråga? Arbetsliv och arbetsmarknad, 2002, nr 2, 111-129.
nile.lub.lu.se/arbarch/aa/2002/aa2002 vol08 s111-129.pdf

Aronsson, G., Svensson, L., & Gustafsson, K. (2003). Unwinding, recuperation and health among compulsory-school and high-school school teachers in Sweden. International Journal of Stress Management, 217-234.
psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2003-09917-002

Aronsson, G., & Gustafsson, K. (2005). Vacation - Still an Issue of Workers' Protection? An Empirical Study of Vacation and Recuperation. International Journal of Health Services, 35(1), 143-169.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15759561

Aronsson, G., & Lindh, T. (2004). Långtidsfriskas arbetsvillkor: en populationsstudie. Arbete och hälsa 2004:10.
hdl.handle.net/2077/21414

Gustafsson, K., Lindfors, P., Aronsson, G., & Lundberg U. (2008). Relationships between self-rating of recovery from work and morning salivary cortisol. Journal of Occupational Health, 50, 24-30.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18285641

Aronsson, G., Astvik, W., & Gustafsson, K. (2010). Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa - en studie av förskola, hemtjänst och socialtjänst. Arbete och hälsa, 2010;44 (7).
hdl.handle.net/2077/23826

Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser

Aronsson, G. (2005). Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser? Tvärsnitt, nr 1, sid 2-5.
tvarsnitt.vr.se

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006). Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber.

Aronsson, G. (2008). Strategier för det gränslösa arbetet . LOOP. Tidskriften om ledarskap, organisation och personal, 4(4), 46-49.

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2011). Work without Boundaries. Psychological Perspectives on the New Working Life. Chichester: Wiley-Blackwell (263 pp).

Allvin, M., Mellner, C., Movitz, F., & Aronsson, G. (2012). Den utbredda flexibiliteten. Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor. Arbetsmarknad och arbetsliv, 18(1). 9-23.

Mellner, C., Aronsson, G., & Kecklund, G. (2012). Segmentering och integrering - om mäns och kvinnors gränssättningsstrategier i högkvalificerat arbete. Arbete och Hälsa, 46(4).
hdl.handle.net/2077/29983

Positiv psykologi - långtidsfriskhet

Aronsson, G. (2008). Relationship between a behavioral measure of good long-term health and self-rated health. In M. Christensen (ed.). Positive Factors at Work - The First report of the Nordic Project (pp. 66-69). Nordic Council of Ministers.
www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2008-501

Aronsson, G., & Gustafsson, K. (2009). Relationship between a long-term health measure and self-rated health and symptoms in the Swedish working population In M. Christensen (Ed.), Validation and test of central concepts in positive work and organizational psychology. The second report from the Nordic project Positive factors at work. TemaNord 2009:564, (pp 59-63).
www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2009-564

Aronsson, G., Gustafsson, K., & Hakanen, J. (2009). Conclusions. In M. Christensen (Ed.), Validation and test of central concepts in positive work and organizational psychology. The second report from the Nordic project Positive factors at work. TemaNord 2009:564, (pp. 93-96).
www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2009-564

Gustafsson, K., Aronsson, G., Lindfors, P., & Lundberg, U. (2009). Validation of self-rated recovery items against morning salivary cortisol. In M. Christensen (Ed.), Validation and test of central concepts in positive work and organizational psychology. The second report from the Nordic project Positive factors at work. TemaNord 2009:564, (pp. 54-59)
www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2009-564

Aronsson, G., & Blom, V. (2010). Work conditions for workers with good long-term health. International Journal of Workplace Health Management, 3, 160-172.
www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1865366

Christensen, M., Aronsson, G., Borg, V., Clausen, T., Guthenberg, J., Hakanen, J., Lundberg, L., & Straume, L.V. (2012). Building engagement and healthy organisations. Validation of the Nordic Questionnaire on Positive Organisational Psychology (N-POP). The Third Report from the Nordic Project. TemaNord 2012:549.
www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-549/

Forskningsstrategier - interaktiv forskningAllvin, M., & Aronsson, G. (2003). The Future of Work Environment Reforms. Does the concept of Work Environment Apply within the New Economy. International Journal of Health Services, 33(1), pp 99-111.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12641266

Svensson, L., Aronsson, G., Randle, H., & Eklund, J. (2007). Hållbart arbetsliv - projekt som gästspel eller strategi i hållbar utveckling. Malmö: Gleerups.

Aronsson, G., Jörgen, E., Randle, H., & Svensson, L. (2009). Inte bara här och nu utan också där och då: reflektioner om arbetslivsforskningen och det stora hållbarhetsprojektet. Stockholm: Växjö universitet. Arbetsliv i omvandling. 2009(1), 15-26.

Svensson, L., Eklund, J., Randle, H., & Aronsson, G. (2007). Interactive Research - an attempt to analyse two change programmes. International Journal of Action Research, 3(3), 250-277.

Svensson, L., Eklund, J., Randle, H., & Aronsson, G. (2009). Interaktiv forskning - tillämpningar vid utvärdering och arbetsmiljöutveckling. In S.Å. Hörte & M. Christmansson (Eds.), Perspektiv på arbetsmiljöarbete. [Perspectives on work environment.] Forskning i Halmstad nr 20, Högskolan i Halmstad (pp. 149-167).
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-3281


Projects

Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön Interventionsstudie för verksamhets och arbetsmiljöutveckling på forskningsbaserad grund
01/07/2010 - 31/12/2013

Bakgrund och syfte Detta projekt syftar till att genom ett utbildningsprogram implementera väldokumenterad forskningsbaserad arbets- och organisationspsykologisk kunskap i ett antal organisationer inom offentlig sektor med syfte att förebygga ohä...


Strategier för hälsa och kvalitet i välfärdstjänstarbete
01/05/2007 - 30/04/2010
Det finns en stor variation i sjukfrånvaro mellan verksamheter inom offentlig sektor samt en decentralisering och en förskjutning mot individuellt ansvarstagande i arbetet. Projektet har undersökt samspelet mellan de förändrade arbetsvillkoren i väl...


Collaborating with

Åkerstedt, Torbjörn
Position
Director of the Stress Research Institute

Background/Education
PhD in Psychology

Research profile/Current work
I am a professor and director of the Stress Resear...


Last updated on 2017-16-06 at 11:14