School Development as Narrative


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2011
Funding: 4860000 SEK


Description

Syftet med projektet är att beskriva och analysera de olika berättelser om skolans utveckling som dominerar svensk skolpolitik och pedagogik. Skolan, hur den ska formas, vilka elever som ska utbildas, till vilket framtida samhälle är föremål för ständig förhandling och omprövning - av politiker, myndigheter, skolledare, journalister och kulturdebattörer. Studiens utgångspunkt är att den önskade skolan och dess framtid förhandlas fram med hjälp av bestämda berättelser om skolans historia, dess problem och aktörer, utveckling och framtid. Vi har, kort uttryckt, alltid en överenskommen repertoar av historiska beskrivningar, åsikter och politiska grundhållningar som vi kan använda när vi talar om skolan. Just denna repertoar av överenskomna åsikter och berättelser om skolans utveckling är detta forskningsprojekts studieobjekt. Vi betraktar 'skolutveckling' som ett samlingsnamn eller signalord som, när det diskuteras, rymmer en rad meningsskapande berättelser om vår nära historia, vår samtid - och den önskade framtiden för skolan. Dessa berättelser består alltid av ett urval av scenarier och kategorier, det vill säga de förhåller sig till andra möjliga berättelser som kontrast. Hur skolan är och hur den skulle kunna bli - detta är en diskussionsplats där det också talas mycket om samtidens problem - och ibland finns här också spår av en framtid - utopisk, mera dyster eller något där emellan. Till detta kommer att dessa berättelser alltid rymmer bilder av vilka aktörer som utgör samtidens och framtidens samhälle. Det kan t.ex. handla om hur vi ska få flera 'anställningsbara', 'kulturkompetenta' och 'kreativa' medborgare men också om hur vi kan få färre medborgare i 'utanförskap'. Alla dessa beskrivningar av önskvärda och icke önskvärda medborgarskap fungerar som retoriska resurser när man diskuterar - och inför - handfasta åtgärder i skol- och socialpolitik. Sådana förhandlingar om skolans utveckling framträder i politiska program och debatter men också i olika texter, i styrdokument och i media, samt i samtal på kommun- och skolnivå. I analysen av berättelserna om skolans utveckling kommer särskild vikt att läggas vid framställningar som bidrar till bilden av hur olika skolaktörer framställs och hur dessa förväntas medverka till att forma morgondagens samhälle. Frågan om medborgarskapets karaktär och utformning är en normativ och politisk fråga. I den här studien ses därför medborgarblivandet som som en kvalificeringsprocess. Centrala forskningsfrågor är: Vilka olika berättelser om skolutveckling förekommer i samtida skolpolitik? Hur förhåller sig dessa berättelser till förståelsen av det förflutna, till nutiden och till en föreställd framtid? Vilka medborgerliga subjektskonstruktioner produceras i dessa olika berättelser? Hur förhåller sig de samtida narrativen om skolutveckling till historiskt skapade berättelser om skolans utveckling? Resultatet av studien förväntas bidra till att den fortsatta diskussionen om skolans utveckling och underlätta såväl politiskt beslutfattande som val av framkomliga vägar inom skolan. Diskussionen bör kunna föras på en mer medveten nivå än hittills, där bilderna av det förflutna, som guldålder eller eländeshistoria, nutiden som problematisk eller lovande och framtiden hotande eller löftesrikt, kan lyftas fram och diskuteras just som politiska och pedagogiska narrativ bakom vilka döljer sig skilda värderingar av skolans mål och medel och vilket framtida samhälle som eftersträvas och - inte minst vilka de önskvärda medborgarna är i det samhället.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57