Workplace health promotion and the transformation of work, identity and organizational culture


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 5400000 SEK


Description

Med bakgrund i regeringens satsning för ökad hälsa i arbetslivet och organisationsteorins växande intresse för hur människors liv, kroppslighet och identitet organiseras, söker projektet analysera hur hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen påverkar arbetsprocessens karaktär, anställdas identitet och arbetsplatsers organisationskultur. Emfas läggs vid insatser som söker hjälpa anställda leva mer hälsosamt genom att reglera kosthåll och fysisk aktivitet. Projektet tar utgångspunkt i hur olika anställda hanterar uppmaningarna om att förbättra sin hälsa och vilka konsekvenser detta får för organisationskulturen – i vilken grad präglas organisationskulturen av samhörighet och harmoni och i vilken grad präglas den av makt, motstånd, konflikter och splittran? Projektet studerar två organisationer inom regeringens satsning, och det empiriska materialet insamlas genom djupintervjuer, observationsstudier och dokumentgranskning. Detta kommer att analyseras inom en organisationsteoretisk referensram och med fokus på de organisatoriska praktiker som genomsyrar de hälsofrämjande insatserna. Projektet bidrar till att vidareutveckla den företagsekonomiska och organisationsteoretiska forskningen om hur människors liv, kroppslighet och identitet organiseras och hur detta organiserande begränsas och undergrävs. Vidare bidrar projektet till att utvidga forskningen om hälsofrämjande insatser i arbetslivet.


External Partners


Last updated on 2017-31-03 at 12:57