Social Stratification Dynamics – Inter- and intragenerational processes


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2010
Funding: 8920000 SEK


Description

I forskningsprogrammet Den sociala stratifieringens dynamik avser vi att producera registerbaserad forskning om social stratifiering på högsta internationella nivå. Inom detta forskningsfält har man tidigare oftast använt ganska små surveydatamaterial, vilket har hämmat vår förståelse av hur resurser överförs över generationer, och av hur resurser byggs upp och förändras över individers livsförlopp. Registerdata ger unika möjligheter att studera frågor på dessa områden, och vi har därför byggt upp databasen STAR (Sweden over Time: Activities and Relations) i samarbete med SCB. STAR innehåller data från flera olika register för svenskar födda mellan 1890 och 2003, och Flergenerationsregistret är en länk som möjliggör studier av överföring av resurser över generationer. Data förvaras på SCB och används genom MONA-systemets fjärrskrivbord, vilket innebär att vi inte har någon identifierande information. Detta löser de etiska problem som skulle kunna uppkomma genom spridning av register till obehöriga. Forskargruppen har lång erfarenhet av att hantera och analysera registerdata. Vår planerade forskning kommer att utnyttja registerdata maximalt—vilket ibland innebär att kombinera dessa data med surveydata—för att få så bra förståelse som möjligt av orsakerna till olika individutfall (t.ex. utbildning, lön, yrke, hälsa, fattigdom). Även om de flesta av forskarna är sociologer ligger en stor del av vår forskning ämnesmässigt i gränslandet mellan sociologi och ekonomi. Vi fokuserar framförallt på dynamiska processer, och särskiljer processer av två olika slag: intergenerationella (från föräldrar till barn) och intragenerationella (över en individs livsförlopp, t.ex. yrkes- eller inkomstkarriärer). Vi avser bland annat att studera ojämlikhetens ’extremkategorier’: dels de fattiga, som har det allra sämst ställt materiellt, och dels arbetsmarknadseliten, som är bland de mest framgångsrika på arbetsmarknaden. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det centralt att förstå mekanismerna bakom och varaktigheten i dessa extrempositioner: Vilka är det som klarar sig sämst och vilka klarar sig bäst i samhället, och varför? Registerdata lämpar sig särskilt väl för analyser av sådana små grupper eller ovanliga utfall. Vidare kommer vi att studera bl.a. yrkesrörlighet, utbildningsval och mortalitet. Det finns goda möjligheter också för studiet av kontextuella effekter, det vill säga effekten på individers utfall som beror på egenskaper hos de kontexter de befinner sig i, som t.ex. grannskap, arbetsplatser, skolor och lokala arbetsmarknader. Då det gäller infrastruktur kommer programmet att leda till en förstärkning av vår befintliga forskningsmiljö, med planer för nyrekreryteringar och forskarutbyten. Vi kommer att samarbeta både nationellt, med andra SIMSAM-relaterade forskningsmiljöer, och internationellt genom att knyta utländska forskare och doktorander till våra projekt.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57