Women’s sleep problems – what does changes in sleep physiology, aging, life changes, hormones and immune variables mean?


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014


Description

Svensk sammanfattning

Sömnbesvär är ett folkhälsoproblem och är också inblandat i utvecklingen av utmattningssyndrom, depression, diabetes typ 2, hjärt-/kärlsjukdom, etc. och förenade med en förhöjd vårdkonsumtion. Värst drabbade är kvinnor, och andelen ökar kraftigt med ökad ålder (mer än hos män).

Studien kommer att utnyttja en världsunik kohort med fysiologiskt registrerad (och självrapporterad) sömn med 400 kvinnor i ett representativt och slumpmässigt urval, insamlat för 10 år sedan via hemregistrering av fysiologisk sömn. Ny datainsamling kommer att göras under två år och båda mätningarna kommer att analyseras med nya känsligare metoder för sömnanalys.

Resultaten kommer avsevärt att öka förståelsen om kvinnors sömnbesvär, åldrandeeffekter och rimligen leda till nya metoder för prevention och behandling.

English summary

Disturbed sleep is a public health problem and is also in the development of fatigue syndrome, depression, diabetes type 2, heart disease, etc. and linked to an elevated health care consumption. Women are affected more by this, and the affected share increases rapidly with higher age (more than is the case with men).

The study will use a unique cohort with physiologically identified (and self-reported) sleep with 400 women in a representative and random selection, collected 10 years ago through home registration of physiological sleep. New data will be collected during two years and both studies will be analysed with new, more sensitive methods for sleep analysis.

The results will significantly increase the understanding of women's sleep problems, aging effects and reasonably lead to new methods for prevention and treatment.


Last updated on 2017-24-03 at 12:51