Interimistiska beslut i vårdnadsmål (SCRC)


Project leader


Description

Ett interimistiskt beslut i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge gäller för tiden fram till dess att frågan avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft eller föräldrarna ingått ett avtal som godkänts av socialnämnden. Rättsprocessen kan dra ut på tiden, särskilt i de konfliktintensiva ärendena. Begär domstolen en vårdnadsutredning kan denna ta flera månader att genomföra och är familjerätten arbetsbelastad förekommer det att det dröjer upp till ett år eller mer innan domstolen kan avgöra frågan slutligt.

Syftet med det interimistiska beslutet är att tidigt i processen skapa stabilitet för barnet. 2011 inkom 4 586 stämningsansökningar i mål om vårdnad, boende och umgänge till landets tingsrätter. Av dessa ledde ca tio procent till huvudförhandling. Majoriteten av de ärenden som går så långt som till huvudförhandling föregås av ett interimistiskt beslut. Konstateras kan att många barn i dag är föremål för interimistiska beslut i ärende som rör frågan vårdnad, boende och umgänge. I denna studie ska tre frågor studeras 1) Betydelsen av det interimistiska beslutet i den slutliga bedömningen av barnets bästa, 2) Domstolens beslutsunderlag och 3) Beviskravets nivå och den sekundära utredningsbördan. Studien består av en analys av rättskällorna och en empirisk studie av avgöranden från tingsrätterna

Finansierat av Justitierådets Edvard Cassels stiftelse

Interim decision in a family law case concerning custody

An interim decision in a family law case concerning custody, residence or contact concerning a child (custody cases) applies until the matter is finally settled by a court judgment or parents entering into an agreement approved by the social welfare authority. As the legal process can take a long time, especially in conflict-intensive cases, the interim decision may be an important influence on the child's life. When the court requests a custody investigation, this may take several months to complete and even up to a year or more before the court can decide the issue definitively.

The purpose of an interim order is to create stability for a child early in a custody proceeding. In 2011 there were 4,586 custody cases heard by the country's district courts. Of these, approximately ten percent went to a final hearing. The majority of the cases that go to a final hearing have one or more interim orders before the case is determined. It should be noted, that many children today are subject to interim orders in custody cases. The focus of this study, will be on three issues 1) the importance of the interim decision in the final assessment of the child. 2) The Court's decision supporting the interim decision. And 3) the standard of evidence and the secondary investigation burden. The study consists of an analysis of the sources of law and an empirical study of the decisions of the district courts.


Last updated on 2017-23-03 at 09:00