Why is the Green Revolution so slow in Africa? Experimental studies on technology adoption, the market for lemons problem, and learning in agriculture


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 8193000 SEK


Description

75% av befolkningen i utvecklingsländerna är direkt eller indirekt beroende av jordbruket för sin försörjning. Sedan mitten på 50-talet har produktiviteten inom jordbruket mångdubblats i de flesta regioner i och med introduktionen av nya, sjukdomsresistenta och högavkastande grödor i kombination med gödsling och konstbevattning ? den så kallade gröna revolutionen. I Afrika söder om Sahara har däremot produktiviteten endast ökat marginellt sedan i början på 60-talet och även idag är det så att de flesta bönder i Afrika inte använder konstgödning och högavkastande utsäde. I forskningsprojektet ?Varför har den gröna revolutionen haft så begränsad framgång i Afrika söder om Sahara? Experimentella studier om teknologiadoption, marknadsmisslyckanden, och lärande inom jordbrukssektorn? ligger fokus på att förstå marknadsmisslyckanden både på (lokala) marknader för insatsvaror och försäljningsmarknader för spannmål. Vad gäller insatsvaror har vi i tidigare pilotstudier visat att många lokala marknader kännetecknas av dålig kvalitet ? förfalskade produkter och/eller produkter (utsäde och konstgödsel) med låg kvalitet är vanliga. Inom forskningsprojektet kommer vi att dokumentera omfattningen av dessa problem och deras implikationer. Är det så att kvaliteten på de insatsvaror de flesta bönder kan köpa är så pass låg att det inte lönar sig att använda konstgödning och högavkastande utsäde? Forskningsprojektet kommer även att studera den begränsade marknadsintegrationen ? något som karaktäriserar jordbruket i stora delar av Afrika söder om Sahara ? och i vilken utsträckning en bättre tillgång till en fungerande marknad ökar användningen av moderna jordbruksteknologier såsom konstgödsel och högavkastande grödor. Inom forskningsprojekt kommer vi att skapa nya marknader på ett experimentellt sätt genom samarbete med ett Ugandiskt jordbruksföretag. Projektet kommer även studera frågor kring lärandet om nya teknologier och hur statens försök att uppmuntra teknologiadoption och lärande om konstgödsel och högavkastande grödor i stor utsträckning inte resulterat i några mätbara effekter i Afrika söder om Sahara. Ett problem med nuvarande initiativ är att de i stor utsträckning inte inkorporerats i själva produktions-försäljningskedjan (supply chain). I projektet kommer vi att experimentera med lönekontrakt som ger rådgivaren (dvs personerna som ska ge råd och information om konstgödsel och högavkastande grödor) en bonus beroende på kvantitet och kvalitet av de spannmål som bönderna säljer. Genom att studera marknaderna för insatsvaror och för spannmål, och hur de hänger ihop, med experimentella metoder hoppas vi att kunna bidra med betydande och policyrelevant kunskap inom ett oerhört viktigt forskningsområde.

Last updated on 2017-22-03 at 07:12