The effect of financial contracts on growing firms´ technology use. Evidence from a randomized experiment in Uganda.


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 3551000 SEK


Description

Lån är den vanligaste formen av finansiering vid både uppstart av och nyinvesteringar i företag. Utformningen av de vanligaste lånekontrakten kan dock hämma tillväxten i små och medelstora företag. Anledningen är att det ofta tar tid för nystartade företag att nå lönsamhet. Dessutom finns en osäkerhet, p.g.a. de risker som är förknippade med att starta en ny verksamhet. I uppstartsfasen krävs även ofta stora, icke delbara investeringar. Ett typiskt lånekontrakt har emellertid regelbunden, rak amortering och beloppsbegränsningar. Det betyder att vissa lönsamma idéer inte kan finansieras. Nystartade företag som finansieras genom lån väljer då dessutom investeringar som innebär lägre risk, mindre lärande, och är mindre än vad som vore optimalt ur tillväxtsynpunkt. Det här projektet kommer att undersöka denna problematik närmare. Ett företags produktionsfunktion beskriver den kombination av arbetskraft, kapital och andra insatsfaktorer som används för att skapa en vara eller tjänst. Dess egenskaper varierar ofta mellan olika företag och branscher. Det leder till olika mönster för avkastning och lönsamhet. I den mån effektivitet ökar över tid - i takt med ägarnas växande erfarenhet - kommer avkastningen att dröja. Detta försvårar amortering, särskilt under de första månaderna efter uppstart. Att starta en ny verksamhet är också förknippat med osäkerhet kring efterfrågan. Sådan osäkerhet - exempelvis på grund av att företaget ännu experimenterar med marknadsföring eller inte lärt sig hantera marknadsfluktuationer - kan göra avkastningen ojämnt fördelad över tid och periodvis så låg att den omöjliggör amortering av ett lån. Slutligen kan betydande investeringar i lokaler och utrustning under uppstartsfasen kräva belopp av en storlek som överskrider maxbeloppet hos det typiska lånekontraktet. Projektet är ett samarbete med BRAC Uganda. BRAC är världens största icke-statliga utvecklingsorganisation. Deras "Small Enterprise Lending Program", som varit aktivt i Uganda sedan 2008, erbjuder lån till företag inom handel- samt tillverknings- och serviceindustrin. Tillsammans med BRAC kommer vi att genomföra ett randomiserat fältexperiment som inkluderar 1600 företag där vi undersöker om och i vilken utsträckning standardkontrakt orsakar problem för företag som har (1) fördröjd avkastning (2) osäker avkastning eller (3) stora fasta kostnader. För att ta reda på hur dessa egenskaper samspelar med BRACs lånekontrakt kommer vi att (i) Variera återbetalningsfrekvensen i kontraktet för att skilja fördröjd från osäker avkastning (ii) Erbjuda teknisk rådgivning och utbildning för att förkorta lärandeprocessen kring specifik utrustning och produktionsfaktorer, samt (iii) Erbjuda subventioner som underlättar stora, odelbara investeringar. Utöver en inledande samt en avslutande enkät kommer företagen som studeras i experimentet även att föra loggböcker vilket ger oss detaljerad inblick i hur lånestrukturen samverkar med lärandeprocessen i företaget och påverkar valet av insatsfaktorer, vinsten samt företagens skuldåterbetalning. Forskningen bidrar både med fördjupad akademisk kunskap och policyrelevanta rekommendationer. Insikt i hur lånekontraktets utformning påverkar investeringars storlek och lönsamhet kan öka vår förståelse för entreprenörskap både i utvecklingsländer och på mer utvecklade marknader. Det stora intresset för mikrolån under de senaste tio åren grundar sig i en stark tro på att tillgång till lån kan lyfta människor ur fattigdom genom entreprenörskap. Under senare år har dock en växande kritik mot mikrolån rests. Det blir alltmer tydligt att enbart tillgång till lån inte är tillräckligt. Utformningen av lånekontraktet kan vara avgörande för innovation och tillväxt. Här saknas dock kunskap om hur detta fungerar. Resultaten från detta projekt kan få central betydelse för utformningen av nya låneprodukter ämnade att öka tillväxten hos företag. Med tanke på de betydande resurser som spenderas på låneprogram i syfte att bidra till fattigdomsbekämpning är detta ett mycket angeläget forskningsområde.

Last updated on 2017-22-03 at 07:12