Green infrastructures for ecological sustainability and human well-being: a network of forest, rural and urban landscapes as laboratories for integrative research


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2015
Funding: 25000000 SEK


Description

Fungerande ekosystem är nödvändiga för ekonomisk utveckling, människors hälsa och välbefinnande, samt arters överlevnad. Nya riktlinjer inom EU och i Sverige använder begreppet grön infrastruktur för detta. Hur tar samhället hand om skog, landsbygd och stad så att biologisk mångfald bevaras och ekosystemtjänster inklusive folkhälsa levereras?

Arbete med gröna infrastrukturer handlar om att planera för att säkerställa befintliga natur- och kulturvärden, utnyttja potentialen för att öka värdena och att förvalta områdena för framtiden. Kunskapen i samhället är splittrad inom olika sektorer och på olika beslutsnivåer. Detta gäller även den akademiska världens universitet, fakulteter och institutioner. För att nå en helhetssyn behövs en landskapsansats, det vill säga att både ekologiska och sociala system inkluderas vid förvaltning och skötsel.

Formas vill att både problem och möjligheter står i centrum när forskningsfrågor formuleras, och att ökade satsningar görs på åtgärdsforskning. Vårt förslag till internationell tillämpad tvärvetenskaplig forskning med användare uppfyller dessa krav genom att fokusera på både diagnos och behandling av landskap för att skapa funktionella gröna infrastrukturer. På samma sätt som vägar och elledningar måste bilda nätverk som sitter ihop för att vara funktionsdugliga för användaren, så måste biotoperna vara av tillräcklig kvalitet, vara tillräckligt stora och ligga tillräckligt nära varandra i skog, landsbygd och stad.

Sverige domineras av skog och landsbygd. Mer än 90% av de produktiva skogarna brukas för virkesproduktion. För att bevara arter har Sverige en liten andel formellt skyddad produktiv skogsmark (knappt 3%). Till detta kommer frivilliga avsättningar om drygt lika mycket, och den generella hänsynen. Samtidigt finns ett ökat behov av produktion av virke och bioenergi. Hur kan skydd, skötsel och återskapande av skogsmiljöer för fungerande gröna infrastrukturer, och ökad produktion av ved och biomassa, samexistera i landskap och regioner?

Ungefär 85 % av svenskarna bor i städer och tätorter. Grön infrastruktur som parker och trädgårdar är viktiga för hälsa, välbefinnande, och rehabilitering av sjuka. För att må bra måste människors grundläggande biologiska behov tillgodoses, vilket innefattar vistelse i natur. Dessa behov ställer krav på kvaliteten i natur- eller kulturlandskapet avseende storlek på området, artrikedom och tystnad. Man söker skyddade platser med överblick, och möten med andra människor. Samtidigt är förtätning av städer en strategi för framtida utveckling. Hur löser man denna uppenbara konflikt?

Att skapa en fungerande grön infrastruktur i skogen, på landsbygden och i staden förutsätter samverkan mellan markägare, myndigheter och intressenter. Detta kräver att man är överens om mål, tillstånd och trender rörande arter, biotoper, och ekologiska processer, vad grön infrastruktur betyder för ekosystem och människa, samt verktyg för analys av komplexa system, kommunikation och samverkan.

Detta förslag till stark forskningsmiljö har samlat: A. Seniora och yngre forskare som kan ekologiska och sociala system, politik och rumslig planering, socialt lärande och didaktik vid tre SLU-fakulteter, och två andra lärosäten. B. Aktörer och intressenter inom skoglig, kommunal och infrastrukturplanering i lokala landskap och regioner som fallstudier, samt på nationell och internationell nivå. C. Ett internationellt nätverk av forskare i samhällssystem med traditioner av planering underifrån (UK, USA, Canada, Österrike) och ovanifrån (Polen, Vitryssland, Ryssland, Ukraina).

Vår forskningsidé är att se ett landskap som en patient som har behov av diagnos och behandling. Vi har valt en internationell svit av landskap i skog, landsbygd och stad för att utveckla: 1. Diagnos av de gröna infrastrukturernas funktionalitet, och att undersöka vilka kunskaper om ekologiska och sociala system som krävs för en samordnad planering, skötsel och förvaltning av fungerande gröna infrastrukturer för människa och natur. 2. Behandling i form av att producera kunskap om vad funktionella gröna infrastrukturer kräver, socialt lärande liksom analys- och visualiseringsverktyg som underlag för integrerad planering av aktörer på flera nivåer inom olika samhällssektorer.

Vi ser STARK forskningsmiljö som en i samhället integrerad verksamhet med förmåga att samverka, facilitera sociala lärandeprocesser, samt producera kunskap genom integrativ plats-baserad forskning och utbildning.


Last updated on 2017-29-03 at 17:13