WALLENBERG ACADEMY FELLOW: Cartographies of hospitality: the gendered, racialised, and classed politics of hosting in three multicultural capital cities


Project leader


Funding source

The Knut and Alice Wallenberg Foundation


Project Details

Funding: 5000000 SEK


Description

Svenska

Vad är gästfrihetens villkor och gränser?

Flyktingkrisen är en av vår tids viktigaste medborgarrättsliga frågor. Fataneh Farahani är forskare vid Stockholms universitet och ny Wallenberg Academy Fellow. Hon ska jämföra arbetet med asylsökande och migranter, och undersöka vad som formar gästfrihet i tre multikulturella städer: London, Stockholm och Sydney.

Människor flyr från krig, fattigdom, förföljelse och svåra klimatförändringar. Global migration ställer oss inför nationella och globala utmaningar och existentiella funderingar. Är flyktingmottagande ett lands humanitära skyldighet? Vilka ideologiska, politiska och sociala funktioner fyller gästfrihet? Vilka kvalificerar sig för att bli mottagna? Hur formar och formas gästfrihet av kön, ålder, etnicitet och klass? Det är några av de frågor som Fataneh Farahani vill ta reda på i sin normkritiska studie som placerar migration i ett större sammanhang.

– De formella och informella krav på hur en gäst ska bete sig finns ständigt närvarande i de oändliga debatterna om integration. Gästfrihet som praktik och politik bygger på en maktrelation mellan värd och gäst. Gästfrihet och dess gränser villkorar värdens handlande och gästens handlingsutrymmen. Att välkomna någon i sitt hem destabiliserar inte nödvändigtvis värdens priviligierade position, snarare manifesteras ett privilegium, säger Fataneh Farahani, docent vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Studien ska undersöka hur gästfrihet praktiseras och villkoras i Stockholm, London och Sydney. Ingångarna är civila organisationer som stödjer asylsökande och papperslösa migranter, exempelvis ”Ingen människa är illegal”, men analyserna kopplas också till historiska och ständigt föränderliga politiska kontexter.

Som Wallenberg Academy Fellow vill Fataneh Farahani etablera ett internationellt akademiskt resurscenter för migrationsfrågor. Centret ska samla forskare och samtidigt kommunicera kunskapen.

– Projektet är viktigt både vetenskapligt och i samhället. Det politiska landskapet är trögrörligt men också föränderligt, som vi sett i samband med de senaste månaders medierapportering från flyktingkatastrofen. Det är av största vikt att följa och undersöka de samhälleliga förändringsprocesser som pågår just nu, säger Fataneh Farahani.

English

What are the limits and terms for hospitality?

The refugee crisis is one of the most significant civil rights issues of our time. Fataneh Farahani, researcher at Stockholm University and new Wallenberg Academy Fellow, will compare the work with asylum seekers and migrants, and investigate what shapes hospitality in three multicultural cities: London, Stockholm and Sydney.

People flee from war, poverty, political persecution and climate changes. Global migration faces us with national and global challenges and existential crisis. Is it a country’s moral responsibility to welcome refugees? What ideological, political and social functions does hospitality fulfil? Who qualifies for acceptance as a citizen and who is disclaimed a non-citizen? How is hospitality shaped by gender, age, ethnicity and class? These are some of the questions Fataneh Farahani addresses in her study that places migration in a larger context.

“The formal and informal demands on how a guest is supposed to behave are always present in the debates about integration. Hospitality includes a relation of power between host and guest. In an era of increased migration ‘welcoming’ someone into one’s home does not necessarily destabilize one’s privilege, it can also manifest it”, says Fataneh Farahani, Associate professor at the Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies at Stockholm University.

“The conditions of hospitality necessitate some limits beyond which the other cannot trespass. However, the risk of transgressing into a grey zone is always present and one can ‘easily’ turn into an inhospitable host. The tenuous connections between ‘hospitality’ and ‘hostility’ can also nurture exclusion and stigmatisation”, she continues.

Through field research on different civil society organizations which support immigrants and asylum seekers, Fataneh Farahani aims to analyse how the organisations’ practices of hospitality relate to broader national discourses. Some points of entry in all the three research sites will be the churches and clergy, as well as organizations such as “No person is illegal”.

As a Wallenberg Academy Fellow, Fataneh Farahani wants to establish a Resource Centre for Displacement and Hospitality. This centre will connect researchers from various fields of knowledge, together with dissemination to various channels.

“The project is important both scientifically and socially. The political landscape is slow moving but changeable, as we have seen in the recent reports from the refugee crisis. It is essential to follow and investigate the social processes of change going on at the moment”, says Fataneh Farahani.


Last updated on 2017-23-03 at 09:00