Helicobacter pylori: novel virulence factors and therapeutic agents


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 1800000 SEK


Description

Helicobacter pylori är en spiralformad bakterie, som koloniserar magen på mer än 50 % av världens befolkning. Infektionen är associerad med hög risk för utveckling av kronisk gastrit, magsår och duodenala sår och magcancer. Behandling av H. pylori-infektion inbegriper antibiotika samt en drog, som reducerar magsyra. Behandlingens framgång minskar dock snabbt på grund av utveckling av resistens för antibiotika som används mot bakterien. Därför är det angeläget att utveckla alternativa strategier för att behandla H. pylori infektioner. H. pylori-infektion inducerar utsöndring av cellyte-proteiner som även fungerar som receptor för flera bakteriella och virala patogener. Vi studerar hur mänskliga celler och bakterier påverkas av små proteiner och peptider som utsöndras vid infektion. Det finns motsägelsefulla observationer avseende på sjukdomsutfall och närvaro eller frånvaro av kända virulensfaktorer hos H. pylori, vilket tyder på att flera faktorer inblandade i sjukdomsutvecklingen fortfarande inte är identifierade. En annan del av detta förslag inriktas på identifiering och karakterisering av den roll som vissa potentiella virulensfaktorer, som utsöndras av bakterien under tillväxt, har. Eftersom H. pylori i allmänhet är icke-invasiv, vill vi studera om utsöndrade proteiner spelar en viktig roll i sjukdomens utveckling. Två proteiner känns igen av serum från H. pylori infekterade patienter, dock är deras roll i sjukdomsutvecklingen ännu okänd. Ett tredje protein uppregleras när bakterien odlas i sur stressande miljö. Därför kan dessa proteiner ha en roll i överlevnad av bakterie i den miljön. Vi kommer att generera mutanter av H. pylori, som saknar proteinet av intresse, följt av studier i musmodell och in vitro cellkultur modellsystem för att förstå rollen av dessa proteiner under sjukdomsutveckling. Resultat från denna studie kommer att läggas till vår nuvarande kunskap om händelserna under H. pylori infektion och utveckling av ett peptid-baserad terapeutiskt medel, för behandling av H. pylori infektioner.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58