WALLENBERG ACADEMY FELLOW: Atmospheric removal mechanisms of organic particulate matter and its precursors (AtmoRemove)


Project leader


Funding source

The Knut and Alice Wallenberg Foundation


Project Details

Funding: 7500000 SEK


Description

Svenska

Hur avlägsnas partiklar från luft och atmosfär?

Mängden partiklar i atmosfären är avgörande för både vår hälsa och jordens klimat. Forskare har ägnat mycket tid åt att kartlägga vad som orsakar utsläpp av partiklar, men kunskaperna kring hur de försvinner ur atmosfären är mer bristfälliga. Ilona Riipinen, forskare vid Stockholms universitet och ny Wallenberg Academy Fellow, ska nu studera hur till exempel moln och nederbörd bidrar till en renare luft.

En hög halt partiklar i luften ökar risken för exempelvis astma och hjärt-kärlsjukdom. Dessutom påverkar partiklar i atmosfären det globala klimatet, eftersom de både kan absorbera och reflektera värmestrålning från solen.

För att kunna göra prognoser av atmosfärens partikelhalt har forskare noggrant studerat hur de formas genom mänskliga och naturliga utsläpp. Men detta är endast ena sidan av myntet. Partiklar avlägsnas också kontinuerligt från atmosfären, till exempel när de interagerar med moln, regn, snö och våta ytor. Kunskaperna kring dessa processer är mycket mer bristfälliga, men det ska docent Ilona Riipinen vid Stockholms universitet ändra på.

– Jag hoppas att vi kan lära oss någonting helt nytt om hur vatten och organiska molekyler interagerar i atmosfären. Det finns många möjligheter när det kommer till tillämpning. Till exempel kan det ge bättre modeller för förståelse av klimatförändringar eller regional luftkvalitet, men också bättre förståelse av utsläpp, säger Ilona Riipinen, forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

Ilona Riipinen kommer att utveckla metoder för att göra mer precisa prognoser av både luftkvalitet och klimatets utveckling. Bättre kunskaper kring vad som styr partikelhalten i luften är exempelvis viktigt vid stads- och markanvändningsplanering och för att kunna ta välavvägda politiska beslut när det gäller utsläpp.

English

How are particles removed from the air and atmosphere?

The amount of particles in the atmosphere is decisive for both our health and the Earth’s climate. Researchers have spent a great deal of time investigating what causes the emission of particles, but knowledge about how they leave the atmosphere is not as advanced. Ilona Riipinen, researcher at Stockholm University and new Wallenberg Academy Fellow, will now study how clouds and rain, for example, contribute to cleaner air.

A high level of particles in the air increases the risk of problems such as asthma and cardiovascular disease. In addition, the particles in the atmosphere affect the global climate, because they can both absorb and reflect the heat radiating from the sun.

To be able to forecast particle levels in the atmosphere, researchers have carefully studied how they are formed through manmade and natural emissions – but this is only one side of the coin. The particles are also continually removed from the atmosphere, for example when they interact with clouds, rain, snow and wet surfaces. Knowledge of these processes is much poorer, but Associate Professor Ilona Riipinen at Stockholm University will change this:

”I hope we can learn something completely new about the interaction of water and organic molecules within the atmosphere. There are many possible applications. For example, we can develop better models for understanding climate change or regional air quality, but also a better understanding of emissions”, she says.

As a Wallenberg Academy Fellow, Ilona Riipinen will develop methods for making forecasts of both air quality and climate trends that are more accurate. For example, better knowledge of what governs particle levels in the air is important for urban and land use planning, and to be able to take well-informed political decisions on emissions.


Last updated on 2017-23-03 at 09:00