Perceptual compensation in blind second language learners


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2010
Funding: 2400000 SEK


Description

Syftet med projektet är att få insikter i blinda invandrares förutsättningar vid perception och inlärning av sitt andraspråk (L2) svenska. Kunskaper om detta ämne är näst intill obefintliga. Inom forskning kring blinda talar man om "perceptual compensation" och "cross-modal plasticity", dvs när avsaknad av stimulans hos en sinnesmodalitet leder till omorganisering av hjärnrepresentationer hos andra sinnesmodaliteter. En ökad effektivitet hos blinda individers hörselcentrum har observerats, liksom en kompensatorisk användning av syncentrum vid språklig processning. Specifikt syftar projektet till att undersöka fenomenet "perceptuell kompensation" samt dess relevans för blindas inlärning av ett L2 utifrån följande frågor: 1. Har blinda L2-inlärare en fördel när det gäller perception i andraspråket? 2. Vilka effekter har en sådan fördel för uttalsinlärningen? 3. Vilken roll spelar åldern för blindhetens inträdande för förekomsten/effekten av perceptuell kompensation vid L2-inlärning? 4. Uppvisar vuxna blinda L2-inlärare inlärningsstrategier och -mönster liknande dem som förekommer vid blinda barns förstaspråksinlärning? Som deltagare engageras 10 tidigt blinda, 10 sent blinda och 10 seende L2-talare, samt 10 tidigt blinda, 10 sent blinda och 10 seende infödda talare av svenska. Sex redan utarbetade och utprövade instrument används för att studera deltagarnas talperception, talförståelse, uttal, grammatiska utveckling, inlärningsstrategier samt språkbegåvning.

Last updated on 2017-31-03 at 12:55