The role of the background languages in third language acquisition. Vocabulary and syntax.


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 3600000 SEK


Description

Bakgrundsspråkens roll i tredjespråksinlärning. Vokabulär och syntax. Forskningen kring främmande språk och språkinlärning har länge varit koncentrerad på vad modersmålet spelar för roll för inlärningen av ett annat språk. Man har sökt besvara frågor som: Vari består skillnaderna när det gäller att lära sig ett första språk som barn och ett andra språk senare i livet? På vilket sätt påverkar modersmålet andraspråket? Men många människor lär sig mer än ett främmande språk under sin livstid, och upplever att de påverkas av tidigare inlärda främmande språk när de lär sig sitt tredjespråk. (Termen tredjespråk, eller L3, används generellt för språk nummer tre, fyra, fem etc. i ordningen). På senare tid har allt fler språkinlärningsforskare därför börjat intressera sig för inlärning av flera främmande språk. Man har framför allt studerat detta både när det gäller grammatik och ordförråd. Det har visat sig att det är vanligt att man speciellt i början av inlärningen av ett nytt språk blandar in ord från andra främmande språk man kan, i bland utan att vara medveten om det. Detta händer även om man har ganska låga kunskaper i det influerande språket. Ord påverkar också varandra mellan språk, på så sätt att man försöker skapa ord på målspråket på basis av ord som egentligen kommer från andra språk. När det gäller inlärning av grammatiska strukturer finns ännu inga entydiga resultat, men ett främmande språk kan påverka ett annat även här, förutsatt att man har relativt höga kunskaper i det influerande språket. Man talar om en L2-faktor, d.v.s. en tendens att tränga undan modersmålet och aktivera andra främmande språk när man ska lära sig eller använda ett nytt främmande språk. Detta kan eventuellt förklaras av att hjärnan behandlar modersmålet som lärs in i tidig ålder och främmande språk som lärs in senare på olika sätt. Enligt somliga forskare gäller detta framför allt grammatik, medan ord antas läras in på liknande sätt i modersmålet och i främmande språk. Vi kommer att arbeta med en sådan neurolingvistisk hypotes. Även språks släktskap verkar spela en roll. Släktskapet och kunskapsnivån spelar roll även vid ordinlärning och vi vill nu i detta projekt försöka renodla dessa tre faktorer (L2-faktorn, likhets/släktskapsfaktorn och kompetensfaktorn). Vi kommer att spela in muntlig produktion och testa ordkunskap och grammatiska strukturer i mera styrda test. Vi kommer att undersöka fem målspråk: svenska, franska, italienska, tyska och nederländska hos inlärare som har olika kombinationer av bakgrundsspråk. Närbesläktade språk, såsom romanska språk å ena sidan och germanska å andra sidan, är intressanta att undersöka eftersom de liknar varandra på ett generellt plan, även om de delvis skiljer sig i ordförråd, grammatik och uttal. Korrekt och inkorrekt användning av tredjespråket kan härledas till L1 respektive L2 om man lägger upp datainsamlingen på lämpligt sätt.

Last updated on 2017-31-03 at 12:56