Application of multi-scale landscape ecology theory for understanding seascape patterns and conservation of coastal fish communities


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2015
Funding: 4519000 SEK


Description

Inom det här projektet är huvudsyftet att förbättra vår kunskap om hur kustfisksamhällen styrs av hur den grunda havsmiljön är sammansatt och hur olika habitat är placerade i landskapet. Att förstå detta underlättar och effektiviserar resurshantering och bevarande av vår kustmiljö. För att förstå dessa komplexa ekologiska frågor avseende hur havet kan strukturera rumslig variation hos fisk kommer jag att tillämpa ämnet landskapsekologi och dess metodik. I terrester ekologi är landskapsekologi ett väletablerat tvärvetenskapligt ramverktyg medan användning i marin ekologi har fått lite uppmärksamhet. Traditionellt så analyseras sammansättningen av fisksamhällen med hjälp av en utifrån en rumslig skala där olika *patcher* av nyckelhabitat utgör olika enheter. Eftersom det kustnära landskapet utgör en heterogen sammansättning av olika åtskilda habitatpatcher där ekologiska mönster och processer fungerar på olika rumsliga skalor så kommer detta projekt att använda en undersökande landskapsstrategi där rumslig information används för att kvantifiera miljövariabler på olika geografiska skalor och för att identifiera vilka typer av havslandskap och rumsliga skalor som har störst betydelse för fiskarters utbredning, diversitet och abundans. Projektets resultat kommer att översättas till riktlinjer ämnade åt nationella och regionala intressenter.

Last updated on 2017-29-03 at 17:13