Economic growth and unpaid household production in Sweden 1950-2010


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2011
Funding: 1215000 SEK


Description

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att analysera relationen mellan ekonomisk tillväxt och obetalt hemarbete i Sverige 1950-2010. Studien ämnar bland annat besvara på vilket sätt den uppmätta ekonomiska tillväxten påverkas om det obetalt hemarbete inkluderas, i vilken grad tjänstesektorns expansion kan förklaras av en omvandling av tjänster från obetalda till betalda sådana samt hur sambandet sett ut mellan hemarbetets rationalisering och den allmänna teknologiska utvecklingen. En omdefiniering av begreppet “tjänstesamhälle” är ett centralt tema för projektet. Ju längre tillbaka vi går i tiden desto större del av tjänsterna har utförts i hemmet av obetald arbetskraft. En teoretisk utmaning är hur man ska värdera det obetalda arbetet, då det inte är prissatt. Det monetära värdet av obetalt hemarbete i olika industriländer skiljer sig kraftigt mellan olika undersökningar, vilket främst beror på att olika metoder kan användas för att skatta värdet av hemarbetet. I föreliggande projekt tillämpas så långt som möjligt den så kallade output-ansatsen. Den innebär att man direkt multiplicerar exempelvis antal kilo tvätt, kvadratmeter rum som städas och antal tillagade måltider med ett lämpligt marknadspris. Föreliggande forskningsprojekt har ett genusperspektiv, genom att obetalt hemarbete beaktas och synliggörs, ett arbete som historiskt huvudsakligen utförts av kvinnor.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57