Tryggare omställning – ökad rörlighet


Project leader


Funding source

Vinnova - The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems


Project Details

Start date: 01/01/2006
End date: 31/12/2008
Funding: 2100000 SEK


Description

Syfte och Mål
Projektets övergripande målsättning är att öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Resultat och förväntade effekter
Projektet har följande delmål; 1. Projektet skall utveckla en arbetsmodell för hur man kan öka rörligheten på arbetsmarknaden för dem som idag av något skäl är ´inlåsta´ på arbetsplatsen. 2. Projektet skall när det är klart kunna påvisa en ökad rörlighet för de deltagande företagen. 3. De i projektet ingående arbetsgivar- och arbetstagarparter har som mål att resultatet av en ny arbetsmodell för ökad rörlighet skall kunna användas som underlag för kommande förhandlingar - om möjligt på hela arbetsmarknaden 4. Projektet i sin helhet skall bidra till utvecklingen av forskningsfronten avseende rörlighet på arbetsmarknaden

Upplägg och genomförande
Projektet kommer att läggas upp i tre faser; En etableringsfas, en genomförandefas samt en utvärderings- och exploateringsfas. Parterna och personal från TRS tillsammans med en forskare från Arbetslivsinstitutet utvecklar ett ´policydokument´ som kan användas som underlag för den som ska kontakta de arbetsgivare, och i förekommande fall fackliga lokalorganisationer, som kan tänkas delta i projektet. Projektet beräknar att etablera kontakt med cirka 20-30 företag för att initialt tillsammans med de lokala parterna utforma en modell för hur rekryteringen av deltagande anställda skall ske. Därefter kommer information och marknadsföring att ske gntemot anställda i syfte att erbjuda stöd för karriärutvecklning i syfte att stimulera arbetsrörlighet. Cirka 20-50 anställda förväntas delta i projektet. Arbetslivsinstitutet kommer under hela projektets gång att följa och utvärdera projektet. Projektets resultat kommer att spridas på olika sätt, dels genom en rapport från Arbetslivsinstitutet, dels via seminarier.


External Partners


Last updated on 2017-31-03 at 12:58