Stress Related Hearing Disabilities


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2011
Funding: 500000 SEK


Description

I djurexperimentell forskning har man visat att långvarig negativ stress med störningar i HPA-axeln resulterande i höga corticosteroidnivåer i hörselhjärnan medför förhöjd risk för permanenta hörselskador vid bullerexponering. Det skulle kunna innebära att långvarig överaktivering med fysiologisk utmattning skulle kunna öka risken för hörselproblem hos människor. Man vet dessutom att människor med hörselproblem uppfattar sin arbetsmiljö som mera stressande än vad människor med normal hörsel gör. Föreliggande studie baseras på SLOSH, en representativ rikstäckande studie av yrkesarbetande män och kvinnor i Sverige. Denna har (våren 2008) ganska detaljerade frågor om störande ljud och hörselproblem. På basis av ett frågebatteri om "utbrändhet" utväljs de 20% som har högst utbrändhetspoäng och en lika stor kontrastgrupp med låga poäng. Dessa kontaktas för en kartläggning av salivcortisolvariationer under dygnet (fyra prover under en vanlig veckodag). De som har abnormt variationsmönster väljs ut för noggranna hörseltester i lab (ca150 +150 kontr) samt för HRV analys. Där kartläggs olika former av överkänslighet vid ljudprovokationer samt balans mellan parasymp och symp (HRV).På den grupp som är kraftigast exponerad för psykosocial stress 2006 och 2008 och har hörselproblem kommer vi även att göra kvalitativa intervjuer (10 män och 10 kv). Designen möjliggör studier av de komplexa relationerna mellan stress, utmattningssyndrom och hörselproblem

Last updated on 2017-31-03 at 12:57