Water Resources and Resilience in Agricultural Landscapes: A Social-ecological systems analysis in the Upper Blue Nile Basin


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 3120000 SEK


Description

Vattenbrist och förvaltning av vattenresurser är nära kopplat till social och ekonomisk utveckling. Ingenstans är detta samband så tydligt ? mellan vatten, miljö och utveckling ? som i de tropiska utvecklingsländer som tampas med vattenbrist och där jordbruk, normalt sätt, spelar en kritisk roll för mänsklig välfärd och ekonomisk utveckling. Detta forskningsprojekt studerar möjligheter till förbättrad vattenhushållning i lantbrukslandskap, med särskilt fokus på förvaltning av vatten i mellan-skalan av små avrinningsrområden (watersheds) mellan den enskilda åkern och det stora avrinningsområdet. Vi kommer att studera innovativa metoder för vatteneffektivt och klimatanpassat jordbruk i semi-arida regioner i Ethiopien. Forskningsfrågan är hur kan vatten hanteras bättre för att producera mer mat, säkra ekosystemtjänster, samt bygga resiliens för att hantera en framtid med ökade vattenshocker, såsom torka och torrperioder. Studieområdet är avrinningsområden uppströms från Lake Tana, som är en av huvudkällorna till Nilen. Tanasjön är oerhört viktig både som källa av färskvatten i Ethiopien, Sudan och Egypten, och som källa till viktiga ekosystemtjänster. Samtidigt måste matproduktionen, och därmed vattenutnyttjandet, öka snabbt i uppströmsområden som generarar vatten till Tanasjön. Denna forskning kommer att analysera vägar att balansera vatten mellan jordbruket och vatten ekosystem och samhällen i nedströmsregioner.

Last updated on 2017-29-03 at 17:13