The refugees and the "People's home". Practice, politics and conceptions in the early Swedish welfare state, 1930-1950


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2006
End date: 31/12/2008
Funding: 1056000 SEK


Description

Flyktingmottagandet är ett problemkomplex med många dimensioner i dagens Sverige. Så var det även under åren kring andra världskriget, då den tidiga välfärdsstaten för första gången konfronterades med större flyktingskaror. På kort tid byggdes en stor flyktingverksamhet upp. Flyktingarnas skyddsbehov, människovärde och deras integration ställdes mot statens intressen. Då som nu aktualiserades frågan om vilka grupper som skulle inkluderas i välfärdssystemen. Projektet avser att ur ett genus- och etnicitetsperspektiv undersöka det svenska flyktingmottagandet under decennierna kring andra världskriget, i ljuset av den framväxande välfärdsstaten. Projektet ger en historisk dimension på flyktingfrågorna och ökar förståelsen av vår tids utmaningar. Syftet är att ge ny kunskap om hur praktiken, politiken och diskursen kring flyktingmottagandet såg ut då detta verksamhetsområde etablerades under åren 1930-1950. Tidigare forskning är begränsad till regeringens politik och till enskilda flyktinggrupper. Här ställs nya frågor och används ännu outnyttjade arkiv. Hur gestaltade sig mötet mellan flyktingarna, det civila samhället och välfärdsstaten? Projektet består av två delstudier som fångar in centrala aspekter av flyktingmottagandet. Både den statligt organiserade flyktingverksamheten och det arbete som utfördes av enskilda flyktingorganisationer undersöks. En gemensam ram är den utveckling varigenom staten successivt tog på sig ett ökat ansvar för flyktingmottagandet.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57