Long-term growth in Sweden in international comparison


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2018
Funding: 2156000 SEK


Description

Föreliggande projekt analyserar Sveriges långsiktiga ekonomiska tillväxt i internationell jämförelse under perioden 1800-2015. Sveriges relativa position har under denna period genomgått flera skiften. En analys genomförs av hur Sveriges internationella rankning har förändrats och vilka möjliga faktorer och händelser som kan ha inverkat på denna utveckling. Två delstudier kommer att genomföras inom ramen för projektet: 1. Utvecklingen för Sveriges BNP per capita kommer att jämföras med andra länder främst i Västeuropa, vilket sker genom att ta fram köpkraftspariteter för olika år under 1800- och 1900-talet. 2. Sveriges ekonomiska tillväxt i internationell jämförelse kommer att periodiseras. Bland annat undersöks hur fattigt Sverige var på 1800-talet, när brytpunkten inträffade då Sverige gick om övriga Västeuropa samt vilken roll ekonomiska kriser och andra händelser haft för den relativa utvecklingen. Tidigare forskning om Sveriges långsiktiga ekonomiska tillväxt är betydande. Det har förts en omfattande debatt om exempelvis hur fattigt Sverige var på 1800-talet, när Sveriges ekonomiska tillväxt tog fart, orsakerna bakom mellankrigstidens och efterkrigstiden dynamiska utveckling, och varför Sverige halkat efter från 1970-talet och framåt. Syftet med projektet är framför allt empiriskt där fokus ligger på att konstruera och analysera ekonomiska data. Den grundläggande metodologiska utgångspunkten är induktiv. Denna induktiva metod har också varit indirekt framträdande hos mycket av den internationella forskning som bedrivits inom ramen för historiska nationalräkenskaper. Utgångspunkten för föreliggande studie är att periodiseringen av Sveriges ekonomiska tillväxt behöver göras förutsättningslös, och att den också kan vara olika beroende på syfte. Mer fruktbart än en långvågsansats är att införa en periodisering som inte nödvändigtvis inbegriper växlingar mellan två olika typer, utan skulle kunna kännetecknas av att varje efterföljande period har vissa specifika inslag. För att göra internationella jämförelser kommer befintlig internationell historisk statistik att utnyttjas, både internationella sammanställningar och historiska nationalräkenskaper som konstruerats för enskilda länder. Projektet kommer även att närmare undersöka hur de ekonomiska kriserna har påverkat Sveriges rankning. Ekonomiska kriser, internationell och i Sverige, har onekligen spelat en stor roll för förändringar i Sveriges rankning. Under första halvan av 1900-talet var Sverige ett av de länder som drabbades minst av de tre djupaste internationella ekonomiska kriserna som då inträffade, d v s de båda världskrigen samt 30-talsdepressionen. Fokus kommer bland annat lägga på att studera första världskriget som en viktig strukturgräns då Sverige hastigt klättrade i den internationella rankningen. Under andra halvan av 1900-talet rådde det omvända förhållandet. Det är framför allt i samband med 1970-talskrisen som Sverige tappade i position. I början av 1990-talet föll också Sverige kraftigt i rankingen på grund den ekonomiska krisen. Mycket tyder på att Sverige i samband med finanskrisen 2008-2009 och dess efterspel kommer tillhöra de länder som klarar sig undan mer lindrigt än genomsnittet bland rika länder.

Last updated on 2017-22-03 at 07:12