Visiting scholar at UTS, Sydney and Central Queensland University, Noosa, Australia, to present Swedish research concerning text practices and design theoretical perspecitves of learning


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2010
Funding: 65000 SEK


Description

Textanvändning i skola och designteoretiskt perspektiv på lärande Vi, Kristina Danielsson och Staffan Selander, är inbjudna till University of Technology, Sydney, och till Queensland Central University, Australien, för att presentera vår forskning i olika projekt vi arbetar med. Det som väckt intresse rör dels ett tvärvetenskapligt projekt, "Kemitexter som redskap för vetenskapligt lärande" som finansieras av Vetenskapsrådet (projektledare är professor Inger Eriksson och projektet är förlagt till Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, SU), där Kristina Danielsson studerar textanvändning i kemiklassrum, dels det teoretiska arbete kring ett s.k. designteoretiskt och multimodalt perspektiv på lärande som utvecklats vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, SU, under ledning av prof. Staffan Selander. Kristina Danielssons roll i projektet "Kemitexter som redskap för vetenskapligt lärande" är att analysera textanvändning i kemiämnet på skolans högstadium i några finlandssvenska och svenska klassrum. En utgångspunkt i undersökningen är att det att lära ett (skol)ämne innefattar att man gradvis närmar sig och blir en del av den språkliga diskurs som utmärker ämnet. De forskningsfrågor Danielsson utgår ifrån är till exempel vilka klassrumsaktiviteter som pågår kring text i vid bemärkelse (i projektet utgår vi från ett s.k. vidgat textbegrepp, vilket inkluderar bland annat bilder, diagram, formler m.m.) och på vilka sätt dessa aktiviteter kan ses som utvecklande för elevernas textkompetens. Här antas att eleverna - särskilt de som av olika skäl är mindre hemma i skolans språk och de underliggande, ofta outtalade, förväntningar skolan har på elevernas språkanvändning - drar nytta av en explicit undervisning där text är i fokus. Här kan nämnas särskilt två riktningar: för det första SFL-pedagogiken, där man i klassrummet arbetar explicit med de olika språkliga val som varje skribent gör då en text byggs upp, för det andra Questioning the Author, där läraren arbetar med att bygga upp aktiva lässtrategier tillsammans med eleverna i klassrummet. Värdinstitutionerna har uttryckt önskemål om seminarier som dels allmänt behandlar text- och textanvändning i klassrumsundervisning utifrån en skandinavisk kontext, dels mer specifikt utgångspunkter och preliminära resultat från det forskningsprojekt kring textanvändning och textsamtal i kemiklassrum på högstadiet. Utöver deltagandet i seminarieverksamheten kommer Danielsson också att besöka skolor för att följa och dokumentera undervisning i naturorienterande ämnen för att på så sätt få ett jämförande material till den studie som genomförs i de finlandssvenska och svenska skolorna. Staffan Selander har, genom olika projekt, bl.a. "Museet-utställningen-besökaren" (finansierat av VR/UVK) bedrivit omfattande empiriska studier och utvecklat ett perspektiv kallat "design för lärande". Teoriutvecklingen har skett utifrån ett socio-kulturellt resp. social-semiotiskt perspektiv, med fokus både på institutionell inramning och kommunikativa mikrosituationer. En teoretisk modell kallad Learning Design Sequences har fokuserat sådant som iscensättning, inramning, transformation och teckenskapande, interaktion, gestaltning och representaiton samt erkännande- eller bedömningspraktiker, vilket också lett till en metodologisk utveckling av hur man spelar in och analyserar videofilmer. Selander kommer att vid olika föreläsningar och seminarier presentera "Learning Design in Educational Research" och "Designs for Learning" sett både från institutionellt och individuellt perspektiv. Selander är också inbjuden att ha särskilda seminarier i Sydney tillsammans med lärarutbildningen för att diskutera strategiska forskningssatsningar.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57