Universal suffrage for real? A global index of suffrage restrictions and an explanatory framework.


Project leader


Funding source

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2013
Funding: 2175000 SEK


Description

Inom demokratiforskningen anses den allmänna och lika rösträtten sedan länge vara etablerad bland världens demokratier. Trots detta är det uppenbart att rösträtten överallt är omgärdad av begränsningar. Dessutom skiljer sig de restriktioner som tillämpas mycket åt. I detta forskningsprojekt är syftet att skapa ett globalt index för att mäta graden av inklusion i samtliga länder som erkänns som valdemokratier för åren 1972-2009. Ett sådant index har aldrig tidigare konstruerats. Dessutom är avsikten att utifrån det dataset som samlas in pröva hypoteser om vad som, i ett komparativt perspektiv, förklarar skillnader i demokratiernas syn på fångars, utländska medborgares, utlandsboendes, förståndshandikappades och ungdomars rösträtt.

Den ena hypotesen är att graden av inklusion återspeglar skillnader i graden av demokrati inom andra delar av de politiska institutionerna. Den andra hypotesen är att de politiska institutionernas utformning - majoritets elller samarbetssystem - förklarar rösträttens utbredning. Är det med andra ord graden av demokrati eller formen av demokrati som är den avgörande förklaringen till graden av inklusion?

Projektet utgör ett unikt bidrag till internationell demokratiforskning, både till förståelsen av demokratins mekanismer och en av demokratins mest grundläggande institutioner - den allmänna rösträtten.

Last updated on 2017-29-03 at 17:13