Landscape, farmers and their actions 1900-2005 – Between agriculture and biodiversity


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2006
End date: 31/12/2008
Funding: 1389000 SEK


Description

Avsikten med följande studie är att undersöka landskapets förändringar under 1900-talet samt vilka processer som påverkat denna förändring med särskild hänvisning till begreppet biologisk mångfald. Här skall begreppet i sig undersökas, hur det har använts inom framför allt myndigheter och vilka konsekvenser det har fått för brukaren och landskapet. Undersökningen handlar om att kunna konstatera hur markanvändning och biotoper har förändrats över tiden, se hur biologisk mångfald som begrepp har använyts inom jordbrukspolitiken, i regler, ersättningar och bidrag samt se hur brukaren påverkats av detta. Med ett historisk-geografiskt perspektiv kan interaktionen mellan de olika processerna bli möjliga att synliggöra och förstå. Vi kommer genom intervjustudier av såväl administratörer som lantbrukare i de tre undersökta områdena att jämföra föreställningar och förhållningssätt till moderniseringen med den bild av moderniseringen som vi arbetar fram genom bearbetning och analysen av olika kartmaterial och jordbrukspolitiska direktiv. Frågan är helt enkelt hur man uppfattat dessa propåer och vilka har genomförts och varför. Frågeställningarna handlar om hur har brukare och administratörer inom jordbruket förhållit sig till modernisering av jordbruket och landskapets förändringar? Hur begreppet biologisk mångfald har påverkat myndigheter, brukare och landskap? samt vilka förändringar som verkligen har skett i markanvändningen under 1900-talet?

Last updated on 2017-31-03 at 12:57