Exiting social assistance: societal interventions and individual conditions


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2012
Funding: 3042000 SEK


Description

I efterdyningarna av 1990-talets ekonomiska krisår har långvarigt socialbidragstagande etablerat sig på nivåer som är väsentligt högre än före krisen. Av den nationella årliga statistiken framgår emellertid att det finns betydande lokala variationer när det gäller hur mönstren för bidragstagandets varaktighet utvecklats över tid. En betydande del av dessa variationer kan tillskrivas olikheter när det gäller strukturella egenskaper förutsättningar av olika slag. Preliminära analyser vi genomfört antyder dock att det finns väsentliga skillnader som inte låter sig förklaras av kända strukturella omständigheter. Detta har många möjliga förklaringar, men det kan inte uteslutas att de olikheterna till en del kan vara en följd av skillnader i policy och arbetssätt. Från och med 2002 innehåller den nationella socialbidragsstatistiken uppgifter om utbetalt socialbidrag för varje enskild månad under året, vilket möjliggör s.k. dynamiska analyser. I föreliggande projekt utnyttjas denna statistik tillsammans med SCB:s databas LISA för fördjupade analyser av hur strukturella villkor, individuella förutsättningar och socialtjänstens insatser påverkar varaktigheten i bidragstagandet. Det grundläggande syftet med studien är att blottlägga faktorer av betydelse för möjligheterna att lämna bidragstagandet. Genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa analyser kommer vi att belysa lokala variationer och vilken betydelse, policy, organisation eller mer specifika arbetssätt kan ha.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57