The Sámi Parliaments as Representative Bodies: A Comparative Study of the Elections in Sweden and Norway 2013


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2015
Funding: 8550000 SEK


Description

På en internationell nivå har urfolks rättigheter fått ett allt starkare erkännande under de senaste två decennierna, inte minst tydligt i 2007 års FN Deklaration om urfolkens rättigheter. De nordiska länderna uppvisar en samstämmighet i hur samernas rättighetskrav har bemötts: ett folkvalt Sameting har etablerats, som skall fungera som representativt organ för det samiska folket. Sametingens ställning och funktion i det samiska samhället är dock i många delar outforskad. SYFTET med detta projekt är att analysera och jämföra sametingens ställning och funktion i det samiska samhället i Sverige och Norge. Det finns dock stora skillnader mellan sametingen i Sverige och Norge, som vi känner till på förhand, bland annat i fråga om status och auktoritet, men också vad gäller hur valsystemet ser ut. Följande skillnader förefaller särskilt relevanta i vår studie: a) Norge har ett mer inflytelserikt organ, i jämförelse med det maktmässigt svagare och mindre självständiga svenska sametinget; b) det svenska sametinget har i högre grad än det norska varit präglat av politiska dödlägen; c) både samiska och norska partier ställer upp i de norska sametingsvalen, medan bara samiska partier är representerade i Sverige; d) valet i Norge sker i sju valkretsar, medan hela landet utgör en valkrets i Sverige; och e) öppna listor, där väljarna kan välja både mellan olika listor och kandidater, är den svenska modellen, medan personval i praktiken inte har någon betydelse i Norge. Påverkar dessa skillnader sametingens ställning i Sverige och Norge? Projektet har tre delar. I den första skall vi samla in och tillgängliggöra information från tidigare val till Sametingen. Den information som finns tillgänglig om samernas situation och det samiska samhället i allmänhet är begränsad och detta gäller också för vår kunskap om sametingsvalen. Ett viktigt led i detta projekt är därför att samla in uppgifter från tidigare val, exempelvis om valkampanjer, kandidater och partilistor. Denna del av projektet är främst beskrivande och ambitionen är att samla information på aggregerad nivå och göra den tillgänglig i redan existerande databaser för forskning. I den andra delen kommer vi att genomföra en väljarundersökning vid sametingsvalen i Sverige och Norge 2013. Utgångspunkten för denna del av projektet är den norska väljarundersökning som genomfördes i samband med valet till det norska sametinget 2009. Genom att använda samma frågor kan vi jämföra de båda länderna med varandra och i Norge jämföra resultaten mellan två olika val. I samband med väljarundersökningen kommer vi också att fördjupa vår analys inom fem olika teman. De handlar om a) valdeltagande och röstlängd; b) representativitet, nominering av kandidater och personval; c) den offentliga sfären och valkampanjer; d) väljarbeteende och politiska konfliktlinjer; samt e) legitimitet och förtroende. Ett samtida perspektiv är dock inte tillräckligt för att förstå skillnader mellan sametingen i Sverige och Norge: historiska skillnader, inte minst i hur samerörelsen i de olika länderna mobiliserat sig politiskt och vilka politiska strategier som har valts, är avgörande för den samtida politiken och förståelsen av sametingens ställning. I den tredje delen av projektet kommer vi därför att göra en historisk analys av samerörelsens politiska strategier i Sverige och Norge. Utgångspunkten för detta projekt är den forskning som redan gjorts i Norge inom ramarna för forskningsprojektet Samisk valgforskningsprogram (2008-2012). Detta projekt kommer att fortsätta det arbete som initierats av den norska forskargruppen och utöka deras studie till en jämförande väljarundersökning i samband med 2013 års val till Sametingen i Sverige och Norge. Projektgruppen består av forskare från både Sverige och Norge och de kommer från olika akademiska discipliner. Tillsammans har de en bred kompetens från de två forskningsfält som är centrala för detta projekt: samisk politik och väljarundersökningar.

Last updated on 2017-24-03 at 12:58