Varieties of Punishment: Regional Sanctions in Theory and Practice


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2016
Funding: 3150000 SEK


Description

Negativa sanktioner är ett klassiskt internationalpolitiskt verktyg, vilket använts av mäktiga aktörer genom historien för att visa missnöje med staters, organisationers eller politiska ledares oönskade beteenden. Ekonomiska och politiska sanktioner är fortfarande starkt förknippade med den internationella handelsbojkotten mot Sydafrikas apartheidregim och det FN-ledda storskaliga embargot mot Irak under och efter Kuwaitkriget. Nuförtiden är det dock inte enbart enskilda stater och internationella organisationer som använder sanktioner. Regionala organisationer är alltmer aktiva användare av sanktioner, framför allt gentemot sina egna medlemsstater (t ex Afrikanska unionen) och mer sällan som en del i en gemensam regional utrikespolitik (Europeiska unionen). Viktiga nutida kriser där regionala organisationer är inblandade som sändare av sanktioner inkluderar Syrien, Mali, Nordkorea, Vitryssland, Madagascar och Iran. Trots att denna utveckling är potentiellt banbrytande för både regional och internationell politik vet vi fortfarande lite om hur sanktioner använda av regionala organisationer förhåller sig till varandra och till mer etablerade sanktioner från internationella organisationer (framför allt FN) och individuella stater (t ex USA). Den övergripande trenden är att regionala organisationer vidgar sina arbetsområden från ett traditionellt fokus på handel och visst ekonomiskt samarbete till ökat samarbete kring frågor om fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Inom ramen för detta ökade politiska engagemang har regionala organisationer dock utvecklat olika inställningar till negativa sanktioner. Den Europeiska unionen (EU) använder sanktioner som utrikespolitiska instrument men har till dags dato aldrig nyttjat sin fördragsbaserade möjlighet (TEU Artikel 7) att stänga av medlemsstater som bryter mot unionens grundläggande värden från samarbetet. Den Afrikanska unionen (AU), å andra sidan, använder regelbundet sanktioner som svar på ´icke-konstitutionella regeringsskiften´, vanligtvis statskupper, i sina medlemsländer. AU använder inte utrikespolitiska sanktioner och det finns lite som tyder på att de kommer att börja göra det. Arabförbundet har vid några tillfällen utnyttjat sin oljemakt i utrikespolitiska sanktioner med koppling till arab-israeliska konflikten. Förbundet har även sanktioner i kraft mot medlemslandet Syrien sedan 2011. ASEAN (Association of South East Asian Nations), slutligen, använder varken sanktioner inom regionen eller som utrikespolitiska instrument. Införande av sanktionsmöjligheter föreslogs i samband med att ASEAN för några år sedan vidgade sitt politiska mandat i ett antal värdebaserade dokument, men dessa förslag mötte starkt motstånd och blev inte förverkligade. Det här projektet menar att det är väsentligt att ta reda på varför regionala organisationer skiljer sig åt i detta avseende, för att bättre kunna förstå deras roll i regional och internationell politik. Analysen tar avstamp i en systematisk kartläggning av tolv regionala organisationers reglering av och faktiska användning av sanktioner över tid, från deras grundande till idag. Därmed kan en viktig helhetsbild av likheter och olikheter i regionala organisationers inställningar till sanktioner ges. I ett andra steg jämförs i detalj hur EU:s, AU:s, Arabförbundets och ASEAN:s syn på sanktioner har uvecklats genom åren. Därmed vill projektet utröna om nyckeln till att förstå skillnader i nutida inställningar till sanktioner kan ligga i det förflutna. Trots att regionala organisationers inträde som sanktionsaktörer är koncentrerat till efter kalla krigets slut, menar den här studien att erfarenheter längre bak i tiden kan ha präglat deras vägval och förklara mångfalden i principiella och praktiska attityder till sanktioner. Mer specifikt syftar projektet till att etablera vilken betydelse tidiga upplevelser av andra aktörers sanktioner har för den politiska inriktning som regionala organisationer själva kommit att välja gällande sanktioner.

Last updated on 2017-24-03 at 12:27