Hur pålitliga är emissionsinventarierna för BC-sot som beslutsstöd för åtgärder?


Project leader


Funding source

Swedish Energy Agency - Energimyndigheten


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/10/2015
Funding: 1938000 SEK


Description

Teknikbaserade emissionsinventarier (EI), som används för att vägleda utsläppsbegränsningar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP), särskilt sot-BC (black carbon) aerosoler,, karakteriseras av mycket höga osäkerheter för utsläppsfaktorer (dvs, mängden BC/kg bränsle) för nyckelkällor som vedeldning och utsläpp från tegelugnar och trafik. I det här projektet kommer redan genererade källsignaturer för sot-BC för S+Ö Asien och Arktis användas för att (a) jämföra/testa EI förutsägelser med faktiska mätningar och (b) kommunicera de faktiska källbidragen samt den relativa pålitligheten av EI (tex, GAINS) till avnämare i Sverige och internationellt.

Last updated on 2017-24-03 at 12:58