Seagrass ecosystem functionality and conservation: A multi-disciplinary approach


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2018
Funding: 4032312 SEK


Description

Sjögräsekosystem - funktion och bevarande: en tvärvetenskaplig studie Människan är beroende av naturens varor och tjänster såsom vatten, fisk och solljus. Med en ökande befolkning i kustnära områden ökar exploateringen vilket i sin tur hotar våra kustekosystem. I dessa ekosystem har sjögräsängar en viktig roll eftersom de utgör ett värdefullt, artrikt och individtätt ekosystem med global utbredning. Sjögräsängar förser människor med många viktiga varor och tjänster till exempel fiskemöjligheter och skydd mot stora vågor, men fyller även viktiga funktioner för andra organismer genom att producera föda och skapa skydd mot fiender (predatorer) samt fungera som barnkammarhabitat. I takt med ökad exploatering har sjögräsängarnas utbredning minskat drastiskt runt om i världen. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för sjögräsekosystem och dess funktioner samt kunna förbättra förvaltning och bevarande av våra sjögräsängar. Det saknas fortfarande kunskaper om sjögräsängar för att kunna förvalta dessa viktiga resurser på ett effektivt sätt. För att fylla dessa kunskapsluckor och förbättra förvaltningsplaner av sjögräs är denna studie uppbyggd av fyra delar som kommer att förse oss med viktig information för effektiviserad förvaltning. Dessa fyra delstudier är att: (1) Undersöka hur olika funktionella grupper (t.ex. filtrerare, detritivorer och betare) samarbetar eller motarbetar varandra och hur obalans i systemet påverkar sjögräset. Detta kommer att studeras med hjälp av experiment som görs ute i havet. (2) Undersöka utbredning och storskaligt spridningsmönster av sjögräs i ett mycket stort område med hjälp av genetiska analyser, en av anledningarna till att man gör detta är för att förstå hur olika områden är sammankopplade, då detta är mycket viktigt vid återkolonisering av förstörda sjögräsängar. (3) Att utveckla en metod, där man med hjälp av en karta uppdelad på flera lager kan visa vilket habitat som finns (här med fokus på sjögräs), hur det används (t.ex. nätfiske, plockning av ryggradslösa djur) samt pågående förvaltning och vilken/a institutioner som förvaltar resurserna. (4) Genom att granska tillgänglig forskning (år 2017) samt undersöka nuvarande förvaltningsplaner för att förstå var man står idag, kan man sedan med hjälp av informationen från studie 1-3 identifiera, värdera, diskutera och utveckla möjliga förvaltningsstrategier för sjögräsekosystem. Förvaltning av naturresurser är dyrt och tidskrävande och därför är det viktigt att dessa nya förslag kan (om det är möjligt) knytas till redan existerande planer. I detta projekt används ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och studierna kommer att genomföras med naturliga experiment, ekologisk och biologisk provtagning, intervjuer, observationer, och fjärranalys. Målet är att studien ska fylla några av de kunskapshål vi har idag gällande sjögrässystem. Kunskapen från detta projekt kan även användas för andra ändamål än sjögräsekosystem. Till exempel finns det väldigt lite kunskap om hur funktionella grupper påverkar ekosystem i naturen vilket gör att dessa resultat kommer att kunna bli användbara teorier för alla ekosystem. Delstudie 2 med spridingsmönster av sjögräs är relevant för många andra organismer i havet. Skapandet av ett verktyg, hur man kan framställa en karta med ìhabitat till förvaltare ì kommer fungera som ett demonstrationsprojekt som kan användas för många andra habitat och även för urbana miljöer. Resultaten av studien kan leda till att vi kan förbättra förvaltning, förespråka ett mer hållbart utnyttjande och bevarande av våra värdefulla sjögräsekosystem, men inte minst även vara värdefulla för andra system.

Last updated on 2017-22-03 at 07:12