Preschooling as an arena for developing gender-equality 1970-2008


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 6930000 SEK


Description

Syftet är att via såväl nutidshistoriska som praxis-orienterade studier få kunskap om förskolan som jämställdhetspolitisk arena; genom att studera de diskursiva och konkreta pedagogiska villkoren för jämställdhetssträvanden och läroplanens jämställdhetsuppdrag åren 1970 – 2008. Delstudie 1) syftar till att generera nutidshistoriska analyser av hur jämställdhetspolitiska diskurser knutna till förskolan framträtt och formulerats under nära fyra decennier. Offentliga utredningar, styrdokument och läroplaner, fackpress och andra medier studeras. Ett kollektivt minnesarbete med förskollärare genomförs. Delstudie 2) syftar till att analysera hur jämställdhetsdiskurser omsätts till pedagogiska praktiker och hur läroplansuppdraget att ”aktivt motverka stereotypa könsmönster” bland barnen uppfylls. Delstudien bedrivs i två spår som innebär intersektionella studier av skärningspunkterna mellan personalens och barnens kön, etnicitet, samt sociala positioneringar i förhållande till dels (spår 1) språkbruket, personalens förhållningssätt och kroppspråk; dels (spår 2) pedagogiska arbetet med avseende på organisationen av tid, rum, pedagogiskt innehåll, aktiviteter och användandet av olika former av material i det förskolepedagogiska arbetet. Studiens målsättning är att generera ny kunskap om förhållandet mellan barns könsidentiteter och förskolepedagogiskt arbete, samt de diskursiva möjlighetsvillkoren för ett jämställdhetsarbete under fyra decennier.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57