Attitudes, values and the transition to adulthood: Longitudinal studies of family and working life among young adults


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2010
Funding: 3558000 SEK


Description

Syftet är att genomföra en tredje datainsamling i en panelstudie med unga vuxna om deras attityder till och erfarenheter av familj och arbetsliv. Panelstudien "Familj och arbetsliv på 2000-talet" påbörjades 1998, i syfte att bygga upp en longitudinell databas för studier av det ömsesidiga sambandet mellan attityder och demografiskt beteende. Värdet av den existerande databasen med två datainsamlingar skulle öka väsentligt med en tredje våg, då tre datapunkter gör det möjligt att bättre fastställa kausalitetsförhållandena vad gäller sambandet mellan attityder och beteende. Dessutom kan vi då observera ett längre utsnitt av familjebildningsprocessen, då de ursprungliga tre kohorterna följs upp till 32, 36 resp 40 års ålder. Detta är speciellt viktigt med tanke på den successiva senareläggning av första barnets födelse som ägt rum under de senaste 15-20 åren. Den tredje enkätundersökningen genomförs under 2009.

Två enkätundersökningar har hittills genomförts, 1999 och 2003, med ett omfattande frågebatteri avseende attityder, bedömningar av den egna situationen i olika avseenden, och avsikter/förväntningar inför framtiden, förutom frågor avseende samboenden, giftermål och barnafödande, samt bakgrundsdata om uppväxt etc. Utbildningsuppgifter har tagits från register. Omfattande analyser av data från de första två undersökningarna har gjorts, delvis i samarbete med andra forskare, och presenterats vid internationella konferenser, samt publicerats i internationella tidskrifter. Ett delprojekt, Invandring och övergång till vuxenlivet, har resulterat i en bok som nyligen utkommit från ett amerikanskt förlag. Till projektet knyts en forskargrupp bestående av fyra familjesociologer och familjedemografer vid Stockholms universitet. Fortsatt internationellt samarbete förutses. Under slutet av projektperioden kommer vi att påbörja arbetet med en bok med den preliminära titeln "Gender equality and family formation in Sweden".


Last updated on 2017-29-03 at 17:13