Teaching traditions and learning. Comparative didactic analysis of science education and physical education and health in Sweden, Switzerland and France


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2017
Funding: 8957000 SEK


Description

Lärare inom olika ämnestraditioner, ämnen och kontexter undervisar på olika sätt. Trots att lärares sätt att undervisa har visat sig ha stor betydelse för elevers lärande, och trots att mycket pengar, tid och energi lagts på att reformera undervisning i olika ämnen, har relationen mellan undervisningssätt och lärande emellertid inte uppmärksammats i någon större utsträckning inom didaktisk och annan utbildningsvetenskaplig forskning. Den forskning som hittills bedrivits har ofta fokuserat på enskilda eller ett fåtal lärare under korta perioder och den kunskap som skapats har då i vissa fall blivit anekdotisk och omöjlig att generalisera. I detta projekt studeras relationen mellan undervisningstraditioner - det vill säga undervisningssätt som många lärare använder sig av - inom No-ämnena och Idrott och hälsa i Sverige och elevers lärande. Jämförelser görs också med liknande studier i Frankrike och Schweiz. Resultatet av forskningen används i projektet för att utprova och producera material för lärare att använda i planering och utförande av undervisning. 1. Projektet syftar för det första till att studera lärandets institutionella villkor, det vill säga analysera vilken effekt i termer av lärande som olika undervisningstraditioner har inom de nämnda ämnena. 2. För det andra syftar projektet till att använda forskningsresultaten i den första delen till att designa, testa och slutligen producera fortbildningsmaterial. I projektet utförs tre olika sorters undersökningar: (i) Studier av undervisning i fyra olika ämnen - fysik, kemi, biologi och idrott och hälsa - på grundskolan i Sverige, (ii) komparativa studier av undervisningen i dessa ämnen i Sverige, Frankrike och Schweiz och (iii) komparativa studier mellan ämnen och mellan länderna. Lärare, som människor i allmänhet, är naturligtvis inte "kopior" av eller totalt styrda av historiska traditioner, men de är inte heller helt opåverkade av dem. En undervisningstradition karaktäriseras av regelbundna mönster av undervisningssätt. Dessa mönster utgörs av det urval av undervisningsinnehåll och arbetssätt som görs och sätt att interagera med elever. Tidigare studier har visat att lärare i sin undervisning följer vissa mönster, men också att det finns viktiga skillnader mellan olika lärares undervisningssätt, skillnader som gör att vi kan säga att de hör till den ena eller andra undervisningstraditionen. Till exempel har forskning om undervisning och lärande i naturvetenskap visat att lärare i huvudsak kan orientera undervisningen antingen mot att eleverna ska introduceras i det naturvetenskapliga sättet att tänka och arbeta eller mot att eleverna ska lära sig att använda sig av naturvetenskaplig kunskap och tillämpa den på praktiska och/eller moraliska problem som de kan ställas inför. I den förra av dessa riktningar ses ofta skolämnet som en förenklad version av en universitetsdisciplin, medan undervisningen i den senare på många sätt är mer autonom i relation till disciplinerna. Framväxten av komparativ didaktik i franskspråkiga länder startade under 1990-talet och är relaterad till en liknande diskussion. Forskarna inom området undersöker de institutionella gränserna för kunskap, undervisning och lärande. Idag uppmärksammas detta område alltmer i övriga Europa. Projektets medarbetare i Frankrike och Schweiz är ledande inom området och bidrar i projektet med kunskap och ett rikt jämförelsematerial. I sina teoretiska och metodologiska utgångspunkter ligger de mycket nära de ansatser som projektets svenska medarbetare utarbetat och kommer att använda sig av. Sedan några år tillbaka samarbetar grupperna i de olika länderna för att ytterligare utveckla dessa ansatser. Analyserna av det empiriska materialet - som består av enkäter, intervjuer och videoinspelningar - fokuserar på frågor om vilken betydelse möten mellan lärare och elever har för lärande och för lärarens reflektioner och efterföljande undervisningsinsatser. Särskilt fokuseras relationen mellan olika undervisningssätt som delas av många lärare och elevers lärande. Genom komparationer mellan ämnen och länder klargörs dessa relationer och lärandets institutionella/kulturella villkor. Detta klargörande är en grund för att tillsammans med lärare utveckla relevant och effektivt fortbildningsmaterial.

Last updated on 2017-23-03 at 09:01