Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2010
Funding: 2700000 SEK


Description

Projektets frågeställning är: På vilket sätt kan akustisk design tillämpas för att förbättra det urbana ljudlandskapet i parker och på torg? Städernas bullerutsatta miljöer är ett växande problem och utgör idag hot mot vår hälsa och våra möjligheter till rekreation. Exempelvis är ljudnivåerna i majoriteten av Stockholms stadsparker så höga att de inte kan tjäna som goda, rekreativa miljöer. Problemet uppmärksammas bland annat av Boverket, WHO och inom EU. Det traditionella sättet att hantera ljud genom att prioritera bullerskydd är inte tillräckligt för att åstadkomma goda miljöer. Akustisk Design går ut på att se till helheten och att använda ljud för att skapa miljöer som tilltalar alla sinnen. Målet är att få en skräddarsydd akustisk lösning som stämmer med rummets verksamheter, funktioner och gestaltning. Akustisk Design handlar om att tillämpa ljud som designelement, på liknande sätt som man inreder, möblerar, ljus- och färgsätter miljöer. Musik har länge använts som stämningsskapare. Men Akustisk Design är så mycket mer. Det inbegriper inte bara akustik utan även områden som konst, musik, arkitektur och stadsplanering. Som akustisk designer arbetar man helt enkelt gränsöverskridande för att åstadkomma ett ljudlandskap där den fysiska och akustiska miljön samverkar. Akustisk design är en offensiv metod och handlar mer om ljudkvalitet än ljudnivå, mer om rätt ljud än om dämpat ljud. Inom ramen för projektet ska två fallstudier genomföras: dels i en stadspark och dels på ett stadstorg. Fallstudierna ska fungera som modeller för framtida tillämpningar av akustisk design i liknande bullerutsatta miljöer. Två typer av akustiska designredskap kommer att utvecklas: (1) Främjande av positiva ljud, det vill säga att skapa akustiska kvaliteter genom att lyfta fram platsspecifika ljud som stödjer platsens funktioner och rumsliga kvaliteter, samt som stärker sociala möten. Detta kan åstadkommas genom tillägg av arkitektoniska element som skärmar oönskade ljud (t.ex. trafikbrus), och som via ljudteknik förstärker befintliga ljud (atmosfär, verksamheter, fontäner och fåglar mm); (2) Ljudkonstinstallationer som genom ljudtillägg (artificiella, mekaniska och/eller naturljud) syftar till att skapa ljudkvaliteter. Installationerna är platsspecifika i den meningen att de ska smälta in stadsbilden, samtidigt som de utgör en grogrund för ett harmoniskt och estetiskt tilltalande ljudlandskap. De akustiska designredskapen har en dubbel funktion genom att de skapar akustiska kvaliteter, och genom att de maskerar oönskade ljud såsom trafikbuller. Projektet inkluderar omfattande utvärderingar av dessa designåtgärder i psykoakustiska lyssningsexperiment och i fältstudier baserade på lyssningsvandringar med utvalda lyssnarpaneler, och i frågeformulärsundersökningar till besökare i stadsparker och torg. En innovativ metodik för akustisk design utvecklas i projektet, vilken möjliggörs av framsteg i tekniken för realtidsimulering. Projektet har en interdisciplinär utgångspunkt som förutsätter kunskaper om stadsplanering, arkitektur, ljuddesign, ljudkonst, auralisering (ljudsimulering via datormodell), psykoakustiska utvärderingsmetoder, fältstudieutvärdering och akustiska mätmetoder. Detta projekt samlar kompetens inom alla dessa områden, vilket ger en unik möjlighet till kunskapsgenerering och utveckling av praxis inom urban Akustisk Design. Utmärkande för projektet är att skapa kreativa lösningar i syfte att förbättra ljudlandskapet. En väsentlig utmaning handlar därför om relationen ljudkvalitet och upplevd ljudnivå. Det är viktigt att påpeka att även om man lägger till ljud så behöver det inte innebära att den totala ljudnivån upplevs högre. Utan det handlar om att skapa variationer och kvaliteter i ljudlandskapet genom små förskjutningar och förstärkningar av platsspecifika ljud, samt tillägg genom ljudande artefakter. Dessa tillägg skapar avgränsade ljudrum, vilka är lokalt förankrade och som därmed inte är hörbara över hela platsen. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är det också viktigt att betona betydelsen av att utmana den visuella dominansen inom stadsplaneringen, eftersom ljudmiljön är en viktig del i hur vi kommunicerar och interagerar i det urbana rummet. För att främja en hållbar stadsutveckling av människovänliga rum med möjligheter till vila, kontakt och orientering, fordras att ljud integreras i arkitekturprocessen


External Partners


Last updated on 2017-31-03 at 12:57