Adductomics as an approach to identify exposure to reactive compounds/metabolites in the general population


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/03/2013
End date: 31/12/2017
Funding: 4000000 SEK


Description

I detta projekt avser vi att utveckla ett holistiskt angreppssätt för att identifiera exponering för reaktiva ämnen/metaboliter bland befolkningen. Detta angreppssätt benämns "adductomics" och innebär att man identifierar de kovalenta komplex, s.k. addukter som bildas när biomolekyler, såsom proteiner, reagerar med t.ex. miljöföroreningar, kontaktallergener eller andra reaktiva ämnen eller metaboliter. Reaktiva ämnen finns överallt i vår omgivning, och vi exponeras genom matintag, upptag genom hud och inandning. Dessutom bildas reaktiva föreningar i kroppens normala ämnesomsättning och genom oxidativ stress. En rad kroniska sjukdomar, däribland cancer och kontaktallergi, orsakas i hög grad av miljöfaktorer och bara delvis av genetiska orsaker. Exponeringen bland befolkningen för reaktiva ämnen/metaboliter behöver identifieras och kartläggas för att klargöra sambandet med vanliga folksjukdomar. För att kunna mäta låga halter av addukter kommer känsliga analystekniker att uvecklas. Dessa baseras på detektion och identifiering med masspektrometri. Olika metoder för att förutsättningslöst kunna identifiera addukter till blodproteinerna hämoglobin och serum albumin kommer att utvecklas. Metoderna skall tillämpas på humana blodprover. Inom gruppen finns en lång erfarenhet och kompetens för analys av proteinaddukter. Speciella tekniker för att anrika mycket låga halter har utvecklats. Förväntade resultat är: Känsliga metoder för förutsättninglös analys av exponering för klasser av reaktiva ämnen som proteinaddukter; Identifiering av hittills okända addukter och deras ursprung; Klargörande av exponeringskällor för vissa addukter; Framtagande av addukter specifika för exponering som kan användas som biomarkörer i epidemiologiska studier; Indikationer på relation mellan vissa kontaktallergener och biomarkörer för oxidativ stress; Klargörande av struktur-aktivitets-samband som baseras på kovalent bindning till proteiner;

Last updated on 2017-22-03 at 07:12