Towards inclusion or exclusion? A life-course study of criminal men and women


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 3669000 SEK


Description

Brottslighet och livschanser Frågan vad som påverkar individer att begå brott, i synnerhet som unga, hör till kriminologins mest grundläggande och studerade frågor. Mindre utforskade är frågor som rör vilka av dem som registrerats för brott som det gick ?bra? respektive ?dåligt? för? I detta projekt intresserar vi oss för vilka faktorer under livet som är kopplade till upphörande respektive kontinuitet i brott och vägar mot inkludering eller social exkludering. Vilken betydelse har förhållanden under uppväxttiden, samhällets reaktion på brott, missbruk av alkohol och/eller narkotika respektive händelser senare under livet? I projektet kommer vi att studera dessa övergripande frågor genom att följa en kohort av stockholmare från födseln (1953) fram till 53 års ålder (2006). Studien har sin bakgrund i tidigare arbeten där vi studerat den sociala situationen i vuxen ålder för dem som i unga år registrerats för brott. Från att tidigare haft fokus på hur det gick för de pojkar och flickor som i unga år var brottsbelastade har vårt nya projekt fokus på frågan om vändpunkter och missbrukets betydelse för såväl den kriminella karriären som social situation och hälsa som vuxen. Vi kommer att analysera dessa frågor i tre delvis sammankopplade studier. Den första av dessa fokuserar på betydelsen av missbruk av alkohol och/eller narkotika. Vi är här i första hand intresserade av missbrukets koppling till upphörande och kontinuitet i brott och missbrukets betydelse för exkluderings- och inkluderingsprocesser. I den andra studien riktas fokus på frågan om effekter av straff. Vilken effekt har samhällets reaktion på brott för exkludering och inkludering? Innebär straff att en redan ogynnsam situation försämras? I den tredje studien analyserar vi inomgruppsvariationen bland dem som registrerats för brott. I tidigare studier har vi kunnat påvisa en stor variation i hur livet som vuxen utvecklar sig för dem med brottslig belastning. För vilka gick det bra respektive dåligt? Vilken roll spelar uppväxtvillkor respektive senare förhållanden och händelser under livsförloppet? Även i denna studie uppmärksammas betydelsen av missbruk och straff. Inom sociologin och kriminologin pågår en livaktig diskussion om livsförlopp och den relativa betydelsen av personlighetsegenskaper, uppväxtförhållanden, resurser och livshändelser för individens möjligheter och handlande. I detta sammanhang har betydelsen av ofärdens kumulativa process framhållits; brottslighet och samhällets reaktion därpå, i synnerhet fängelsestraff, tenderar att förstärka en ogynnsam karriär ? med arbetslöshet och svaga band till det konventionella samhället, vilket i sin tur ökar risken för fortsatt brottslighet och social exkludering. Brottslighet kan således både ses som ett steg på en redan ogynnsam livskarriär och som en utlösande eller förstärkande faktor för social exkludering. En av de kunskapsluckor som identifierats i tidigare studier rör i vilken mån vägar in, och framförallt, ut ur kriminalitet skiljer sig åt för män och kvinnor. Denna kunskapslucka har varit svår att fylla, dels för att flera av de longitudinella datamaterial som använts för studier av brottslighet och livsförlopp enbart inkluderat män, dels för att de studier som har med kvinnliga brottslingar sällan är av den storleken att de tillåter närmare analyser och jämförelser av män och kvinnor. Ytterligare en begränsning är att det är ytterst få av de longitudinella studierna inom området som har med andra utfall än brottslighet. Samtidigt som det är välkänt att betydligt fler män än kvinnor som hamnar i kriminalitet så vet vi därför idag lite om i vilken utsträckning livsförloppen för män och kvinnor med brottslig belastning är likartade eller skiljer sig åt. Det datamaterial som projektet bygger sina analyser på är den s.k. Stockholm Birth Cohort Study (SBC). I denna databas kan vi följa alla stockholmare födda 1953 från födseln fram till 53 års ålder. För dessa 14 294 individer finns en mängd survey- och registerdata, avseende såväl föräld¬rarna som individerna själva. Det gäller t ex inkomster, utbildningsnivå, socialgrupp, socialbidragstagande, boendeförhållanden, ingripanden från barnavårdsnämnden, brotts¬belastning, hälsa, sjukdom och arbete. Detta är därför ett av få projekt i världen som kan analysera betydelsen av uppväxt-förhållanden, brottsbelastning och missbruk för levnadsförhållanden som vuxen, och i en sådan analys också inkludera jämförelser av män och kvinnor.

Last updated on 2017-31-03 at 12:55