Sarcoptic mange in a small endangered population? The case of the Fennoscandian arctic fox


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2013
Funding: 800000 SEK


Description

Fjällräven är Sveriges mest hotade rovdjur med både en liten populationsstorlek och en stark fragmentering. Sedan aktiva åtgärder startade 1998 inom SEFALO-projektet har population ökat i storlek men ökningen har främst varit begränsad till Helagsfjällen och Borgafjäll/Børgefjell. Inom Inter-Reg projektet ?Felles fjellrev?, sker idag åtgärder i området mellan Helags och Borgafjäll/Børgefjell för att skapa en naturlig spridning mellan de två populationerna och därigenom få en mindre sårbar population. Projektet har varit framgångsrikt och fjällräv har kontinuerligt observerats i området mellan Helagsfjällen och Borgafjäll/Børgefjell sedan vintern 2011/2012. I april 2013 rapporterades skabbangripna fjällrävar på minst 4 olika fjällrävslyor i Borgafjäll (Jämtland/Västerbotten). Rävskabb sprids mycket snabbt mellan individer och kan ha en mycket kraftig effekt för överlevnaden för både valpar och vuxna. Under 1980-talet decimerades rödrävsstammen med över 90% efter ett stort utbrott av rävskabb. Ett mindre utbrott av rävskabb hos fjällräv inträffade vid gruvan i Stekenjokk (Borgafjäll) 1986, men fick troligtvis en låg spridning då fjällrävarna fångades in och behandlades. En större spridning av rävskabb i dagsläget skulle troligtvis få mycket negativa effekter på populationen av fjällrävar i Borgafjäll/Børgefjell och därmed också minska möjligheten till en naturlig spridning mellan Borgafjäll/Børgefjell och Helagsfjällen. Länsstyrelserna i Jämtland och Västerbotten har under maj börjat med ett behandlingsprogram som bygger på utläggning av kött preparerat med Dectomax, ett medel mot skabb. Fördelen med utläggning av preparerat kött är att en stor del av population kan behandlas och att behandlingen kan återupprepas under en längre period till en relativt begränsat kostnad. I dagsläget är både spridningen av skabb i Borgafjäll/Børgefjell och effekten behandlingen dock oklar. Det är av mycket stor vikt att utvärdera om behandlingsstatgin fungerar både för att begränsa pågående epidemi och framtida utbrott. En dylik behandlingsmetod om den fungerar effektivt skulle även kunna appliceras på andra rovdjur som varg och lodjur. I nuläget verkar skabben öka mycket snabbt i rödrävspopulationen varför flera fall av spridning till fjällräv, varg och lodjur kan förväntas. Projekt fjällräv, Stockholms Universitet, ansöker om akutanslag för fältverksamhet samt utvärdering av spridning av rävskabb samt effekten av behandlingsprogrammet i Borgafjäll. För att utreda spridningen i populationen krävs det en större fältinsats för fångst och provtagning av fjällrävar i det drabbade området. De fångade fjällrävarna kommer att märkas för uppföljning av överlevnad och reproduktion samt för att grovt kunna följa fjällrävarnas rörelser mellan lyor. I samband med fångsten kommer vi ta blodprov för analys tillsammans med SVA av antikroppar, pälsprov för analys av förekomst av skabbkvalster samt DNA prov för genetisk uppföljning tillsammans med Norge. Projektet kommer ske i nära sammarbete med länsstyrelserna i Jämtland och Västerbotten. Projekt fjällräv vid Stockholms Universitet har redan idag en nära sammarbete med de berörda länsstyrelserna gällande inventering och åtgärder. Analyser av blod och pälsprover genomförs i sammarbete med SVA. Resultaten av projektet kommer kommuniceras direkt med berörda länsstyrelser samt sammanfattas i en skriftlig rapport. Fältarbetet kommer starta 7 juli 2013 med inventering av samtliga kända lyor och visuell identifikation av fjällrävarnas infektionsstatus. Fångst och provtagning kommer att starta efter den första inventeringen där målsättningen är att fånga på majoriteten av de bebodda lyorna. Särskild fokus kommer läggas på det område där fjällrävar observerats med skabb under vårvintern. Fältarbetet kommer pågå fortlöpande under juli och augusti. Kontinuerlig uppföljning av märkta individer kommer ske genom naturbevakarnas observationer under hösten samt fjällrävsprojektets vidare inventeringar.

Last updated on 2017-24-03 at 12:50