The prerequisites of audit - a study on the societal reponsibility for chidlren in out-of-home care


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 3849000 SEK


Description

Tillsynens förutsättningar och praktik - om det samhälleliga ansvaret för barn i familejehem och institutioner När socialtjänsten placerar barn i familjehem eller institution (dygnsvård) tar samhället på sig ett särskilt ansvar för dessa barn och de vårdmiljöer de vistas i. Grundtanken med projektet är att studera den växande myndighetsapparat som ska se till att detta ansvar uppfylls. Omfattande kritik har riktats mot dygnsvården för unga och krav har rests på mer kontroll av de slutna miljöer som familjehem och institutioner utgör. I flera länder har det skett en närmast explosionsartad utveckling av olika kontroll och tillsynssystem - "the audit society". Forskning om bakgrunden till denna utveckling och hur "the audit society" tar gestalt inom det sociala fältet är en viktig utgångspunkt för studien. Syftet med projektet är att studera a) hur en växande och mer eller mindre standardiserad myndighetstillsyn interagerar med komplexa miljöer som familjehem och institutioner, b) vad som är innanför respektive utanför tillsynens blickfång samt c) att utifrån a och b analysera förutsättningarna för ett ökat samhälleligt ansvarstagande för placerade barn. Studiens empiri skall samlas in från de aktörer som är involverade i olika former av tillsyn som avser dygnsvård för unga. Data skall spegla de tillsynsaktiviteter som äger rum, de dokument som är tänkta att styra dessa aktiviteter, de dokument som aktiviteterna genererar samt relationerna mellan dessa olika element. Intervjuer, observationer och dokumentanalys skall göras. Eftersom förändringar mot mer tillsyn av dygnsvården i Sverige har gjorts först de senaste åren, finns ännu ingen forskning om de system som byggs upp har förutsättningar att leda till bättre vård för barnen eller med en lägre ambitionsnivå, färre missförhållanden i familjehem och institutioner. Det planerade projektet har fördelen av att studera den inledda utvecklingen relativt tidigt i processen, samtidigt som jämförelser kan göras med exempelvis skolområdet, där en omfattande tillsyns funnits under några år. Barn som placeras i familjehem eller institution tillhör en av de mest sårbara grupperna i samhället. Aktuell forskning visar på komplexiteten i moderna behandlingsmiljöer och under senare år har nya behandlingsmetoder introducerats som innehåller etiskt tveksamma inslag. Det är därför av stor vikt att öka kunskapen om hur man från samhället sida agerar för att ge placerade barn så goda förhållanden som möjligt när de befinner sig i dygnsvård.

Last updated on 2017-31-03 at 12:56