Sleepiness in women - the prospective relation with physiological sleep and aging


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 2382000 SEK


Description

Sömnstörningar förekommer oftare hos kvinnor än hos män och ökar med ökad ålder. Sömnighet/trötthet är den vanligaste effekten av otillräcklig sömn; likaså försämrat minne och olycksrisk. Vi vet dock mindre om dessa samband. Finns det t.ex en koppling mellan fysiologisk sömn och sömnighet? Förändras sömnigheten om fysiologisk sömn förändras? Hur påverkar åldrandet ? ledare försämrad sömn hos kvinnor till ökad sömnighet, försämrat minne eller ökad olycksrisk. Föreliggande studie är baserad på fysiologisk sömnregistrering hos 400 kvinnor för 8 år sedan. Detta är förmodligen ett av de största representativa materialen av s.k polysomnografi (sömnregistrering med hjälp av hjärnvågor (EEG), ögonrörelse (EOG), och muskelspänning (EMG) - PSG) av kvinnor. I host kommer en ny registrering av sömn att genomföras och därigenom kommer en longitudinell databas för PSG hos kvinnor att åstadkommas ? ett unikt material. Vi kommer att komplettera det insamlade materialet med nya analyser som syftar till att ta fram nya mått på sömnkvalitet (fragmentering och djupsömnsdominans, bl.a). Materialet kommer att analyseras för att ta fram sambandet mellan PSG och sömnighet, minne, olycksrisk i tvärsnitt och som förändring över tid. Utvecklingen över 10 år kommer att studeras i tre åldersgrupper för att undersöka åldersutvecklingens betydelse för sambande.

Last updated on 2017-31-03 at 12:56